Korespondence s webmasterem
oficiální stránky projektu

HAARP

WEBMASTER:

Hello Jan, Omlouvám se, že jsem neodpověděl dříve, ale napsal jste svoje otázky na vzdálený server na Aljašce a nějakou dobu tam nebyl nikdo, kdo by to četl.

JANSAN:

Na své webové stránce tvrdíte, že HAARP nemá žádné spojení s nápady Nikola Tesly, což se zdá evidentní, neboť my vlastně nic o jeho posledních nápadech nevíme.

WEBMASTER:

Tesla byl důležitý, i když poněkud excentrický vědec. Poctili ho dokonce tím, že po něm pojmenovali jednotku hustoty magnetického pole. Ostatní však, jako Maxwell, Marconi, Kennely a Heaviside, a ze součastnosti třeba Gordon a Kelley přispěli daleko více než Tesla k pochopení šíření radiových vln a k ionosferické fyzice.

JANSAN:

Podobně se tvrdí, že HAARP je nějak spojený s prací a patenty Bernarda Eastlunda (který tvrdí, že budoval na Teslových nápadech).

WEBMASTER:

Eastlund pracoval pro firmu, kerá postavila HAARP na konci osmdesátých let. Jeho „patenty" byly vyvinuty pro obranné účely a popisují projekty, které jsou milionkrát silnější (co do energie, pozn. jansan) , než HARRP kdy vůbec bude moci být. Eastlund odešel of firmy dávno předtím, než byl HAARP projekt vytvořen.

Neexistuje spojení mezi HAARPem a Eastlundem ani při nejdivočejší představivosti. Aby se mohlo postavit Eastlundovo patentované zařízení, potřebovala by se čtvercová plocha o straně 20 mil (asi 32 km, pozn jansan) , HAARP zabere po svém dokončení obdélník 1200 krát 960 stop (asi 360 krát 288 metrů, pozn jansan) a kdyby někdo chtěl postavit takové monstrum, musel by na to sehnat kolem 500 miliard dolarů .

JANSAN:

Proč myslíte, že projekt HAARP přitahuje z publika tolik divokých, tj. „spikleneckých" anebo „zkázonosných" teorií?

WEBMASTER:

Existují divoké konspirační teorie kolem kteréhokoliv vědeckého projektu v dnešní době. Mohl by vás zajímat článek, který se objevil v časopise Newsweek (pro týden 30 prosinec-6 leden , 1996), s titulem: "Konspirační manie krmí naši rostoucí národní paranoiu".

Je také zajímavé, že některé alternativní (rozuměj neoficiální, pozn. jansan) sajty mají různé věci na prodej (zřejmě narážka na to, že sledují i komerční cíle, prodej knih, kazet, atd., pozn. jansan).

JANSAN:

Mimochodem, co říkáte Jelcinově nabídce Clintonovi - ne, nemyslím nabídku sňatku :) - jen nabídku společného obranného systému. Je-li to pravda, je zde nějaké spojení s HAARPem?

WEBMASTER:

O takové nabídce nic nevím. V každém případě, HAARP nemá žádný význam jakožto zbraň. Nemáme tu žádné strážce či patrolující službu a každý může vstoupit, nebo vjet autem, na náš pozemek. Budovy jsou cháněné jen průmyslovými alarmovými systémy. To jistě neodpovídá představě, jak by vypadala typická vojenská báze. (Mohu potvrdit: měl jsem možnost služebně navštívit některéU.S. podniky - jeden např. v Alabamě - co dělají kontrakty pro armádu a ty měly značně přísnější systém security, už jen co se týká vstupu na pozemek, pozn. jansan).

Navíc, „Prohlášení o ekologických (v originále - enviromentálních -, pozn. jansan) účincích HAARPu (EIS)", vydané v roce 1993, popisuje účel a metody použití instalace HAARPu. Následky použití tohoto zařízení jinak, než je stanoveno v EISu, jsou tvrdé (rozuměj trestné, pozn. jansan) a to podle ustanovení Národního zákona o ochraně životního prostředí (NEPA). Také nenajdete žádné „divoké" nápady o HAARPu popsány v EISu, protože pro ně není ani plán, ani úmysl a ani schopnost, jak se tímto způsobem dal HAARP použít.

Mimochodem, pokud různí samozvaní „experti" na HAARP mají studie nebo důkazy, že HAARP může být nebo bude použit jinak, než je popsáno v EISu, je jejich občanskou povinností tuto evidenci oficiálně prezentovat. Dělat nepodložená prohlášení na „talk shows" (pokecy v televizi či v radiu, pozn. jansan) nebo na WEBu, je snadné, protože to od nich nevyžaduje žádné důkazy.

JANSAN:

2) Jako elektroinženýr, dovedu skutečně ocenit vaši práci. Můžete našim čtenářům také vyjádřit svůj názor na knihu: „Andělé na tuto harfu nehrají?" Četl jsme pouze výtahy a i když se zdá, že je plna navzájem nepropojených spekulací, myslím, že potřebuje i oficiální odmítnutí.

WEBMASTER:

Kniha je napsána samozvaným expertem v „tradiční medicině", ne vědcem. Pochopitelně, kniha má plno omylů, někdy i několik na stránku. Už jsme to oznamili autorovi, že si plete HAARP s Eastlundovým patentem a že se dopustil technické chyby řádově velikosti jednoho milionu, ale asi má příliš hrdosti anebo je příliš zainteresován v publikování své knihy, aby uznal svůj omyl. A máte pravdu, že kniha obsahuje velké množství nádivky (doslova fluff, něco našlehaného, či nafouknutého, bez pevné podstaty, pozn. jansan) , která se nevztahuje k věci. Mnoho tak zvaných „referencí" se nevztahuje k předmětu.

Mnoho štěstí s vaším článkem.

JANSAN:

Jako bývalý radioamatér, jsem nadšen vším tím, co děláte a přeji vám hodně úspěchů a děkuji vám jménem našich čtenářů za rozhovor.

Jan Hurych,
AmberZine.


Originál tohoto intervjú je přiložen níže - jen na vysvětlenou: není to proto, že AmberZine chce být dvojjazyčný časopis :-)- ale že autoři dopisů nejsou honorováni a tohle je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. V případě, že by došlo k dohadům o překladu, originální text má přednost, neboť je doslovný.

THE ORIGINAL TEXT OF THE INTERVIEW:

Hello Jan,
Sorry for not replying sooner. You wrote your question to our remote
server in Alaska and there has been no one there to read it for a while.
You asked:

1) On your WEB page you claim that HAARP has no connection
with Nicola Tesla's ideas, which seems evident, since we do not
really know anything about his last ideas, anyway. 
 
Tesla was an important if somewhat eccentric scientist. They even honored
him by naming a unit of magnetic flux density after him. However, others
such as  Maxwell, Marconi, Kennelly and Heaviside and contemporaries like
Gordon and Kelley have contributed far more to the understanding of radio
wave propagation and ionospheric physics than did Tesla.
 
Similarly, it is claimed, that HAARP is somehow connected with
the work and patents of  Bernard Eastlund (who claims he did build
on Tesla's ideas). 

Eastlund worked for the company building HAARP during the late 80s. His
"patents" were developed for defense applications and described projects
more than a million times more powerful than HAARP will ever be. 
Eastlund was gone from the company well before the HAARP project was ever
conceived.
There is no connection between HAARP and Eastlund by any stretch of the
imagination. To build Eastlund's patent would require a plot of land
about 20 miles on a side (HAARP will end up being 1200 feet by 960 feet when
completed) and if anyone wanted to build such a colossal monstrosity,
they would have to come up with around 500 billion dollars.

Why do you think that HAARP project is attracting from
the public so many weird "conspiratory" or doomsday theories? 

There are weird conspiracy theories about most any legitimate science
project these days. You may be interested in an article that appeared in
Newsweek magazine for Dec 30, 1996/Jan 6, 1997 entitled "Conspiracy Mania
Feeds Our Growing National Paranoia."
 
It is also interesting to note that some of the alternative HAARP web
Sites have products for sale.
 
By the way, how about the Jelcyn's proposal to Clinton (no, not
marriage, just the proposal for the joint defence system)? If it
is true, is there any connection with HAARP? 
 
I am not aware of such a proposal. In any event, HAARP has no value as a
weapon. It has no guard post, no patrolling sentries and anyone can walk
or drive their snowmobile onto the property. The buildings are protected
with commercial security systems. Not exactly what a military base would have,
is it?
 
Much more to the point, the environmental impact statement, completed in
1993, describes the purpose and methods of use for the HAARP facility.
The consequences of using the facility in a manner differing from what has
Been described in the EIS are quite severe under provisions of the National
Environmental Policy Act (NEPA). You will not find any of the "wild"
Ideas about HAARP listed in the EIS because there is no plan, intention or
capability to use it in those ways.
 
By the way, if the various self appointed  "experts" on HAARP have
Studies or other evidence that HAARP can or will be used in a manner other than
what has been described in the EIS, they have a civic duty to bring that
evidence forward. Making groundless claims on talk shows and in web sites
is easy because it doesn't require them to prove anything.
 
2} As an electrical engineer, I can really appreciate what you are
doing. Could you please give our readers also your opinion about the
book:  Angels Don't Play This HAARP?. I have only seen the excerpts,
and while it seems to me to be full of unconnected speculations, I think
the official refutal is needed. 
 
The book was written by a self acknowledged expert in "Traditional
medicine" not a  scientist. Understandably, the book has numerous errors,
sometimes many per page.  We  have pointed out to the author that he has
confused HAARP with Eastlund's patent and  has a technical error of at
least million times but he either has too much pride or is too deeply
invested in publishing the book to acknowledge his error. And you are
correct that the book contains a great deal of "fluff" that is unrelated
to the topic. Many of the so-called "references" have nothing whatsoever to
do with the topic. 

Good luck with your article,
Webmaster

As an former radiamateur, I am excited with all you are doing and
 I wish you good luck in your endeavours, and thanks again in the name 
of our readers,
 
Jan Hurych,
AmberZine