Alternativní Grantová Agentura
           ( dále jen AGA )

       vědoma si rostoucích rozporů mezi

     tzv. Oficiální Vědou a tzv. Alternativní Vědou

a sílícím volání veřejnosti po řešení globálních problémů lidstva

   se zavazuje finančně podporovat perspektivní projekty

     založených poznatcích tzv. Alternativní Vědy.Jelikož na zamýšlených projektech má přímý zájem řada významných
podniků, institucí a soukromých osob (dále jen Sponzoři),
kteří si zatím nepřejí být jmenováni, bude podpora udělována
prostřednictvím grantů.

AGA je vázána dodržováním právního řádu včetně autorských
a průmyslových práv. Kontrolu průběhu prací na projektech
bude AGA provádět metodou kontrolních dnů s auditem a to způsobem
a termíny smluvně dohodnutými s řešitelem (řešiteli).
Granty (zahrnující finanční i jiné hmotné prostředky) budou
orientovány zejména  na projekty u nichž lze předpokládat
alespoň částečnou návaznost na soudobé poznatky a prostředky
tzv. Oficiální Vědy a Techniky s výhledem širší aplikovatelnosti
do roku 2020.

V návaznosti na požadavky Sponzorů AGA vypsala řadu
tématických úkolů - viz Příloha A - z oblasti exaktních,
fyzikálních, chemických a technických věd, biologie a lékařských
nauk, zemědělství a některých společenských věd.

AGA uvítá návrhy na vypsání dalších tématických úkolů pokud
nebudou v rozporu se stávajícím právním řádem a obecně
uznávanou morálkou. Své návrhy zasílejte tajemníkovi Agentury.
(Tři nejlepší z nich budou každoročně odměňovány zvláštní cenou.)


Žádosti o udělení grantů podávejte trojmo na formulářích
typu B, jež jsou k vyzvednutí na sekretariátě Agentury.
Pro žádoucí urychlení zahájení projektů se žádosti vyhodnocují
operativně s ohledem na jednání se Sponzory a stav
alternativního saldokonta Agentury.
                           Příloha A

   Vyhlašované tématické úkoly pro rok 1998
   ________________________________________


 A.  Důkaz Fermatovy věty přímým dotazem
   ___________________________________

   Současný stav poznání:
   Fermatova věta pocházející ze sedmnáctého století patrně
   platí. Kolem roku 1990 se objevil její novodobý důkaz,
   který se nyní pracně prověřuje, neboť je velmi složitý.
   Sám Fermat znal pravděpodobně jiný, avšak jednoduchý důkaz.

   Úkol:
   Spiritistickými či jinými transcedentními prostředky se
   Fermata na jeho důkaz podrobně vyptat a přesně zaznamenat.

   Aplikace:
   Úspora namáhavého myšlení současných matematiků.
   V případě navázání příznivých vztahů s Fermatem, případně
   i jinými zesnulými matematiky, by tak bylo možno získat
   další matematické poznatky - oni tam jistě nezaháleli.

   Podmínka:
   Řešitel musí komisionálně prokázat svoji naprostou neznalost
   matematiky. Jinak by totiž nebylo možné určit zda řešitel
   získal nové poznatky skutečně korektním užitím prostředků
   Alternativní Vědy či podvodně užitím své vlastní hlavy. B. Ovlivňování elektromagnetického pole upíry
   __________________________________________

   Současný stav poznání:
   Je všeobecně známo, že upíři nejsou vidět v zrcadle, což
   je doloženo četnými odborníky zejména v minulém i předminulém
   století. Paradoxní je, že i přes mimořádný význam tohoto
   zjištění nebylo po mnoho let ve výzkumu pokračováno.

   Úkol:
   Zjistit a objektivně prověřit zda:
    - odchylné chování elektromagnetických vln se týká jen
     viditelného světla či celého elektromagnetického spektra,
    - je upír vidět i za polopropustným zrcadlem,
    - lze ho fotografovat či snímat infračervenou videokamerou,
    - ovlivňuje upír obdobně i radarové vlny,
    - se vztahuje zrcadlová neviditelnost upíra i na jeho výměty.

   Případné aplikace:
   Významné důsledky pro modernizaci vojenského letectva a
   protileteckých obranných systémů. Letoun Stealth natřený upířími
   výkaly by byl neviditelný i pro radar TAMARA.
   ( Pak by bylo nutné vyvinout radary např. na pachovém principu.
   Že se na tom už pilně pracuje, naznačuje i úzkostlivé utajování
   veškerých informací o výcviku protileteckých psů ve stratosféře.)   C. Anežka a česká elektrotechnika
   ______________________________

   Současný stav poznání:
   Dle elektrikáře p. Sylvara, přihlašovatele vynálezu přístroje
   DEPOLAR na odstraňování geopatogenních zón, bylo mu elektrické
   schéma přístroje sděleno ve snu v roce 1985 a to přímo
   s. Anežkou Českou.
   Je potěšitelné, že čeští podnikatelé kooperují nejen se subjekty
   z jiných zemí, ale i s důvěryhodnými subjekty z onoho světa
   - v tomto případě dokonce certifikovaným Vatikánem.
   To je jistě zajímavá možnost jak pozvednout badatelskou
   i ekonomickou úroveň v Čechách.

   Úkol:
   Navrhnout informační systém pro registraci joint-venture
   mezi subjekty z tohoto a onoho světa včetně agendy pro
   vyřízení autorských a průmyslových práv.

   Dodatek:
   Potvrdí-li se autorství sv. Anežky České ke shora uvedenému
   přístroji, je děkan Fakulty elektrotetechnické ČVUT
   rozhodnut udělit ji titul inženýr honoris causa a po dohodě
   s arcibiskupstvím ji rovněž jmenovat patronkou české
   elektrotechniky. František Křižík to jistě pochopí a nebude
   dělat potíže. Mimochodem, mezi svatými dosud není žádný
   inženýr. Bude-li první Češka, budou potěšeni jak vlastenci,
   tak čeští inženýři a inženýrky zvlášť. D. Kvasinkové telekomunikace
   __________________________

   Současný stav poznání:
   V roce 1983 oznámil známý český psychotronik dr. Rejdák
   svůj objev telepatie u jogurtu (dokonce u našeho čs.
   jogurtu bez tuzexových příměsí - kelímek za 1,30 Kčs).
   Dle jeho zjištění
   elektricky buzený systém jogurt-jogurt přenášel telepatické
   zprávy až na vzdálenost 23 m. Jev byl pravděpodobně
   založen na specifických vlastnostech mléčných kvasinek.
   Tehdejší komunistický režim však zjevně dalšímu výzkumu
   bránil, neboť si jasně uvědomoval kritické nebezpečí
   plynoucí pro něho z nekontrolovatelného toku informací
   mezi disidenty. Předpokládalo se, že i pivní kvasinky
   mají podobnou schopnost, neboť šíření protistátních
   vtipů mezi hospodami se prokazatelně dělo nadsvětelnou
   rychlostí.

   Úkol:
   Vypěstovat kmen kvasinek vhodný pro přenos zpráv.
   Hodnotit se bude: (1) maximální dosah (2) poměr signál/šum
   (3) bezpečnost doručení (4) přenosová rychlost (5) poživatelnost.

   Možné využití:
   Poživatelné spojové prostředky konkurující cenově Telecomu tím,
   že po ukončení spojení bude jimi možno ukojit hlad či uhasit
   žízeň.

   Poznámka:
   NASA má o projekt velký zájem, neboť tímto
   způsobem by se mohla snížit hmotnost vybavení kosmických lodí.
   Požaduje však, aby telekomunikační poživatiny byly nealko,
   neboť na palubách raket panuje přísná prohibice.
   Rovněž Bill Gates má mimořádný zájem. Nepožaduje však
   bezalkoholovost, nýbrž extrémně vysokou přenosovou rychlost.
   Bude-li ji dosaženo, pak za Microsoft slibuje, že přejmenuje
   projekt "Informační Dálnice" na "Informační Kvasnice".


 E. Připojení virgule na standardní interface osobního počítače
   ___________________________________________________________

   Současný stav poznání:
   Využití virgule nachází stále širší možnosti uplatnění.
   Jmenovitě v hydrologii, geologii, lékařské diagnostice,
   analytické chemii a hledání čehokoli. Kritickou se
   však jeví spolehlivost virgule coby detektoru.
   Další její nevýhodou je provoz v namáhavém manuálním
   režimu, což nepříznivě zvyšuje cenu, kterou obvykle
   klient platí operátoru virgule.
   Využití počítačů rovněž nachází stále větší možnosti,
   jejich spolehlivost se neustále zvyšuje a cena klesá.
   Přímo se vnucuje představa agregovat oba subsystémy
   do zařízení, které by bez dotyku lidské ruky umožňovalo
   indikovat, vyhodnocovat a pamatovat si cokoli.

   Úkol:
   Navrhnout a v prototypu implementovat bezdotykovou virguli
   a kartu pro její připojení na standardní PC interface.
   Vytvořit příslušné programy pro detekci pohybu virgule a
   interpretaci významu takto získaných informací, přičemž
   nápověda (prompt) není dovolena.

   Důvěrná poznámka:
   Návaznost na databankové prostředí typu ORACLE je
   preferováno.


 F. Připojení Internetu via Styx pomocí protokolu TCP/IP
   ______________________________________________________
   Současný stav poznání:
   Přes neustále se rozšiřující informační obsah WEBu
   stále citelněji pociťujeme, že se nám nedostává
   znalostí i moudrosti těch, kteří již nejsou mezi námi.
   Občasné kontakty působí z hlediska moderních tele-
   komunikačních metod naprosto amatérsky. Klepající
   stoleček je vzhledem ke své hmotnosti zařízení velmi
   nevhodné, neboť mechanické části telegrafu musí být
   co nejlehčí jinak nelze v Morseově abecedě dosáhnout
   vyšší přenosovou rychlost než 10 Baudů. Dále: volba a
   provolba účastníků je nespolehlivá, jejich autenticitu
   je nesnadné ověřit, řádný protokol o relaci bývá
   opomíjen a to vše bývá zdrojem pochyb o reálnosti
   takovýchto spojení.

   Úkol:
   Navrhnout a realizovat brigde-via-Styx s informační
   dálnicí s provozem rychlostí 256 Mbit/sec. Přístup
   z obou stran musí být zajištěn pod Windows 95. To proto,
   aby se účastníci otevřenými okny mohli dobře vidět.


 G. Telekinetický pohon automobilu
   ______________________________

   Současný stav poznání:
   O telekinezi máme k dispozici jen řadu mlhavých zpráv.
   Úkol:
   Sestrojit prototyp telekineticky poháněného automobilu,
   a v poloprovozu ověřit jeho technické, ekonomické
   i bezpečnostní parametry. Zvláštní důraz se klade
   na ekologické parametry - nesmějí překračovat současně
   platnou normu EU. Přirozenou podmínkou je, že vozidlo
   je poháněno telekinetickou energií ovladatelnou z místa
   řidiče či z místa jím pověřené osoby na palubě vozidla.

   Řešení, které bude ověřeno jen na dětském autíčku, tzv.
   angličáku, se považuje za částečné. Avšak bude-li se
   autíčko pohybovat i ve vzduchu lze počítat nejen se
   zvláštní cenou hračkářského průmyslu a federace leteckých
   modelářů, ale i s medailí IATA a prémií fy Boeing.


 H. Erekce polehlých obilovin
   _________________________

   Současný stav poznání:
   Jak známo, v zemědělských oblastech dochází často ke škodám
   na obilovinách, které polehnou nejen následkem živelných
   pohrom, ale i ve tvaru kruhů a různých obrazců následkem
   nešetrného přistání létajících talířů. Není známo zda je
   způsobeno mechanicky výsuvnými patkami talířů nebo nějakou
   neznámou silou pohánějící talíř.

   Úkol:
   Vypěstovat obiloviny odolné proti tomu typu polehnutí
   anebo navrhnout metodu jak obiloviny opět vztyčit, byť
   s použitím neznámých sil. Kooperace s ufóny na tomto
   řešení by byla vítána. Možná by to šlo udělat i pouhým
   přepnutím antigravitačních motorů na zpětný tah.

   Za částečný úspěch se považuje i sjednání smluv s ufony
   o náhradě vzniklých škod. (V tom případě je jistá
   velká pojišťovna ochotna vyplatit pozemským řešitelům
   zvláštní prémii. Dále se zavázala, že proti ufonům
   nevznese žalobu za poškozování cizí věci.)


 I. Satelitní rušičky geopatogenních zón
   ____________________________________

   Současný stav poznání:
   Stížnosti na neblahé působení tzv. geopatogenních zón
   (dále GPZ) se povážlivě množí. Je tedy třeba rozhodného
   zákroku. Namísto lokálních instalací různých drobných
   rušičů GPZ - mnohdy velmi amatérské úrovně, jeví se
   nejvýhodnější očistit od GPZ celou Zemi.

   Úkol:
   Navrhněte zařízení umístitelné na geostacionární satelit
   rušící GPZ na celé Zemi. Pro indikaci GPZ je možné
   vynést do vesmíru i případnou megavirguli.
   Raketoplán má nosnost až 25 tun.


   Poznámka
   Pokud zařízení nebude zóny ničit, ale pouze odsávat
   je vyhraženým úložištěm Venuše. Sice se tam z nich stanou
   veneropatogenní zóny, ale to nevadí, neboť na Venuši je
   beztak značně nezdravo.

 J. Využití reinkarnace v historických vědách
   _________________________________________

   Současný stav:
   Na jedné straně se cosi proslýchá o možnosti reinkarnace
   duší a na druhé straně dějepisci tápají v množství anebo
   nedostatku artefaktů a dokumentů  -  často účelově
   zkomolených či dokonce podvržených.
   Tento úkol směřuje k zásadní nápravě tohoto zoufalého
   stavu.

   Úkol:
   Navrhněte celostátní informační systém, který by konečně
   umožnil určit pravdivou historii Českých zemí a Střední
   Evropy a to na základě výpovědí jejích bývalých obyvatel
   momentálně reinkarnovaných do jiných bytostí.
   Systém musí spolehlivě rozeznat pravou reinkarnaci duše
   od dočasného politického převleku.

   Nutno vzít v úvahu, že duše bytosti může zrovna sídlit nejen
   v člověku, ale i případně v některém živočichovi - podle toho
   jak se dotyčná bytost chovala v minulém životě.
   Proto je třeba protokolárně zaznamenat i vyjádření
   kdekterého vola.

 K. Užití prekognice v pedagogice
   _____________________________

   K pozvednutí neutěšeného stavu našeho školství směřuje
   zavedení povinného předmětu Jasnovidectví nejpozději
   ve čtvrté třídě základní školy.
   Jasnovidné praktiky by umožnily žákům snadnější zvládnutí
   testů v následujících ročnících a to i bez napovídání
   a taháků. Gymnáziální studenti by nemuseli zakupovat
   různé konfliktní učebnice, neboť by pak dokázali jasně číst
   v jediné ředitelem schválené učebnici uložené ve sborovně
   či u školníka - popřípadě jen na ministerstvu školství.
   Navíc by se vyčování zrychlilo, neboť prekognice by
   umožnila  studentům  předem  znát otázky, které jim
   učitelé položí, takže ti by se tím ani nemuseli zdržovat,
   což by umožnilo dále redukovat učitelský sbor.

   Úkol:
   Navrhněte osnovy teoretického úvodu pro žáky a to i mírně
   podprůměrné chápavosti a dále osnovy pro laboratorní
   cvičení. Uveďte rovněž seznam potřebných pomůcek.
   Ministerstvo by sice uvítalo pomůcky co nejlevněší
   (virgule z proutků a drátků, kyvadélka ze špagátků),
   ale výrobci elektroniky se jistě budou snažit o státní
   zakázku na mnohem drazší elektronické virgule a kyvadla.

   Dále sepište pomocnou brožurku pro ty pedagogy,
   kteří tuto problematiku méně chápou - zpravidla
   to bývají učitelé matematiky a fyziky.

   Podmínka pro řešitele:
   Před podáním žádosti o tento grant jasnovidnými prostředky
   zjistěte kam naše školství směřuje a notářsky ověřenou zprávu
   přiložte k žádosti. (Případné vulgarismy nezačerňujte!)


 L. Další výzkum mentionu
   _____________________

   Současný stav poznání:
   Výzkum mentionů ustrnul tam, kde ho opustil PaeDr. F. Kahuda,
   jenž již tehdy vyslovil nepřekonatelnou domněnku, že
   " Mentiony existují, neboť nikdo dosud nedokázal opak ".
   To skutečně nikdo ani po dvaceti letech nedokázal, takže
   lze mít za to, že Kahudův teorém uspěl ve zkoušce času.
   Nicméně nic více v té věci není známo.


   Úkol:
   Zjistěte základní kvantové vlastnosti mentionu a
   jeho paritní částice tzv. dementionu.
   Pokuste se určit zda tyto částice mají mezi sebou
   energetické bariéry, zda se při střetu vzájemě anihilují
   a co z toho pojde.

   Aplikace:
   Uvažte možnou aplikaci mentionů ku zlepšení školského
   systému a navrhněte účinnou ochranu diváka před
   dementiony vyzařujících z luminiscenční vrstvy obrazovek
   televizorů.

 M. Ufonsko-český a Česko-ufonský slovník
   _____________________________________

   Současný stav poznání:
   Podle četnosti výskytu UFO se zájem ufonů zřejmě
   soustřeďuje na USA. Pravděpodobně je přitahuje
   tamější vysoká životní úroveň. Protože tato již
   rovněž stoupá také v České republice lze jistě právem
   očekávat stoupající zájem mimozemšťanů o naši zemi.
   Jelikož si od dob písmáků Čechové zakládají na své
   kulturní úrovni, bylo by trapné kdybychom příchozí
   vítali anglicky nebo snad, probůh, německy.

   Úkol:
   Urychleně vypracovat oboustranný ufónský slovník
   včetně výslovnosti. V první etapě postačí slovní zásoba
   v rozsahu umožňující ústavním činitelům důstojně uspořádat
   uvítací ceremoniál s chlebem a solí a posléze s návštěvníky
   posedět Na Vikárce a v poklidné debatě je přesvědčit
   o jedinečné kvalitě českého piva, fotbalu a hokeje.
   V druhé etapě je třeba vypracovat konverzační příručku
   pro cesty našich diplomatů, obchodníků a odborníků.
   Rovněž je třeba naučit styčný tým ufónů alespoň základům
   úřední češtiny, aby se po úspěšném přeletu vesmíru
   nakonec neztratili někde v mlhovině našich institucí.

   Úřední sdělení:
   Přílet ufonů lze očekávat každým dnem. Cizinecká policie
   byla již instruována v tom smyslu, aby upustila od
   striktního postihu za jejich nelegální překročení hranic.
   Občané ČR jsou však povinni hlásit pohyb a pobyt ufónů,
   jinak mohou být obviněni z napomáhání osobám,
   které se nelegálně zdržují na území České republiky.
   Výmluva, že s ufóny máme zatím bezvizový styk není
   polehčující okolností.

 N. Anatomie a fyziologie astrálního těla
   _____________________________________

   Současný stav poznání:
   Je velmi neutěšený, neboť chybí základní informace.

   Úkol:
   Sestavte učebnici či alespoň skripta pojednávající
   o anatomii a fyzilogii astrálního těla.
   V dodatku nastiňte vodítka pro klasifikaci
   soutěže Miss Astro.

   Poznámka:
   Tento úkol bude bohatě sponzorován majiteli
   erotických salónů, neboť jejich personálu chybí
   jakékoli poučení o tom jak s takovými těly zacházet.

 O. Celosvětový poradenský institut
   _______________________________

   Současný stav poznání:
   Můžeme konstatovat, že za poslední desetiletí nemáme
   dobré zkušenosti se zahraničními poradci ať už přišli
   z Východu či ze Západu. Předpokládáme, že proto, že
   nebyli dostatečně zdaleka, aby byli skutečně světoví.
   Zatím totiž všichni bez vyjímky pocházeli ze Země !
   Skutečně efektivní poradenství vyžaduje úzkou spolupráci
   s mimozemskými civilizacemi, neboť ty se ve světě opravdu
   vyznají a tedy mohou radit jak to tady máme dělat.
   V konkurzním řízení pro zakládaný Celosvětový poradenský
   institut byli vybráni Plejáďané.

   Úkol:
   Zjistit podmínky, které by poradcům z Plejád umožnily
   natolik příjemný pobyt na Zemi, aby mohli dobře radit.

   Je totiž bezpečně zjištěno, že (bez ohledu na svůj původ)
   stresovaný a frustrovaný poradce by mohl i blábolit.

 P. Bezskalpelová chirurgie
   _______________________

   Současný stav poznání:
   Manuálním bezskalpelovým (tzv. filipínským) operacím
   se podrobilo již mnoho pacientů.
   Nepochybnou výhodou těchto zákroků, jsou minimální
   nároky na operační prostředí. Není potřeba sterilní sál s
   anesteziologickým a chirurgickým vybavením, ani pooperační
   péče, neboť k intruzi používá operatér vlastní ruku a
   operační rána se okamžitě zacelí. Filipinský zákrok vyjde
   nejen zdravotní pojišťovnu, ale i pacienta mnohem levněji -
   pacient je prakticky ihned opět práceschopný.
   Pokud je známo, tyto metody byly zatím používány pouze
   k extrakci měkkých tkání.

   Úkol:
   Navrhněte modifikaci výše popsané metody pro introdukci
   předmětů z tvrdých materálů do těla. Může to být
   kardiostimulátor, kyčelní endoprotéza apod.
   Navrženou metodu ověřte nejdříve na sobě.

   Upozornění:
   Na tomto projektu je velmi závislá jistá zdravotní
   pojišťovna, která ho zatím bohatě sponzoruje.
   Projekt je třeba dokončit dříve než zkrachuje.


 Q. Absolutní homeopatické ředění
   ____________________________
   Současný stav poznání:
   Homeopatie dosahuje pozoruhodných úspěchů zejména
   v přípravě chemicky velmi čistých tekutin. Např. při
   ředění C60 dosahuje poměru jen 1 léčivé znečisťující
   molekuly na 10na120 molekul vody. Bohužel metodou
   mechanického vytřepávání se do roztoku vetřou i molekuly
   z povrchu nádoby, čímž čistota produktu značně utrpí.
   Ostatně i použitá voda se při destilaci v koloně
   znečistí prvky z atmosféry. Pro další zlepšení ředění
   již klasické metody nestačí. Jistou naději však skýtají
   některé metody založené na třepání v magnetických nádobách
   používaných při jaderné syntéze.

   Úkol:
   Navrhněte metodu řízeného ředění homeopatika v magnetické
   nádobě  typu  Tokamak  tak,  aby  učinná  látka byla
   reprezentována pouze jedinou lokalizovatelnou molekulou.
   Tuto molekulu v závěru procesu z produktu odstraňte.

   Doporučení:
   Uvědomte si, že jako ředidla nelze použít ani nejkvalitněji
   destilovanou vodu, neboť i ta obsahuje příliš mnoho
   příměsí. Skutečně čistou vodu je třeba syntetizovat
   ve vakuové magnetické nádobě např. použitím H2O collideru
   v CERNu. Homeopatické potenciace roztoku by pak snad bylo
   možné dosáhnout pouhým průletem molekuly účinné látky
   nádobou a jejím následném zachycení v protilehlém
   niobovém terčíku.
   Aplikace:
   Je zřejmé, že přípava, skladování i distribuce takovýchto
   absolutních roztoků bude mimořádně nákladná, což se projeví
   nakonec i v mimořádně vysoké ceně homeopatik. Jelikož však
   dle homeopatické nauky je homeopatikum tím účinnější čím
   je zředěnější, budou mít tyto přípravky absolutní účinky.
   Mimo jiné se zde otvírají nedozírné obchodní možnosti
   nejen farmaceutickému průmyslu, ale například i výrobcům
   a prodejcům absolutní homeopatické whisky.

 R. Etologie a ochrana slonů a želv
   _______________________________

   Současný stav poznání:
   Ačkoli posledních několik málo století převládá primitivní
   mechanická představa, že Země je kulatá ( indoktrinuje se to
   systematicky dětem v době kdy ještě samy nemohou
   posoudit reálnější alternativní názory ), je třeba si
   uvědomit, že po mnoho předchozích tisíciletí
   staří Indové spolehlivě věděli, že Země má tvar
   kruhové desky spočívající na čtyřech slonech stojících
   na krunýři veleželvy plující nekonečným oceánem.
   Tyto znalosti, které chápou svět holotropně, tj. v jeho
   celistvosti, byly však zapomenuty. Podle určitých
   náznaků jsou však ještě uchovávány v několika lamaistických
   klášterech a přísně střeženy tajemnou Radou Devíti do doby,
   než lidstvo natolik morálně vyspěje, aby mu mohly být sděleny.

   Úkol:
   Vzhledem k hrozící globální krizi je nezbytné pečlivě
   prozkoumat výše uvedené alternativní názory, ověřit
   zdravotní stav slonů a želvy a studovat jejich způsob
   života in vivo. Kolaps či dokonce úhyn jednoho z nich by
   dozajista vážně narušil rovnováhu naší Země.

   Všechny výsledky získané v rámci tohoto projektu budou
   považovány za přísně tajné. Kdyby totiž informace o těchto
   živočiších padly do rukou bezohledných pašeráků slonoviny
   a želvoviny znamenalo by to pro Zemi absolutní katastrofu.

   Fyzikálně-filozofická poznámka:
   Zatvrzelí scientisté považují tento kosmologický model
   prostě za zcela absurdní. Ovšem několik předních fyziků
   si již uvědomilo, že tento prastarý model zjevně skrývá znalosti
   které dnešní věda dosud neodhalila. Vždyť čtyři sloni na
   kterých stojí svět jistojistě představují čtyři základní síly
   ( gravitační, elektromagnetickou, slabou a silnou jadernou
   interakci), želva symbolizuje unitární kvantově-relativistickou
   teorii, kterou marně hledal velký Albert Einstein a kterou
   se nepodařilo najít ani soudobým fyzikům. A není snad oceán
   v němž želva pluje neutrinové pole či dynamické vakuum ?

 S. Aplikace morfického pole v knihovnictví
   _______________________________________

   Současný stav poznání:
   Dle Sheldrakeovy teorie je Země obklopena morfickým
   informačním polem, které umožňuje dlouhodobě uchovávat
   tvary a informace sdělovat je na velké vzdálenosti, což
   je základem telegnostických jevů. Knihovnictví se
   potýká s podobnou problematikou. Ježto písmena mají
   rovněž tvar a tiskoviny nezřídka obsahují informace
   vzniká možnost plodné mezioborové spolupráce.

   Úkol:
   Navrhněte polygrafické zařízení, které by současně s
   tiskem na papír zajistilo i kvalitní otisk do morfického
   pole a dále způsob jak by z toho pole mohlo více čtenářů
   současně spolehlivě číst.

   Právně je tato věc poměrně dobře vyřešena, neboť
   vydavatelům zákon přikazuje odevzdat tzv. povinný
   výtisk Národní knihovně. Ukládáním tiskovin do morfického
   pole místo do regálů knihovny by se vyřešil notorický
   nedostatek úložného prostoru. Nicméně je třeba
   navrhnout i opatření proti nedisciplinovaným čtenářům,
   kteří knihy nevracejí, dělají jim oslí uši, vytrhávají
   listy, připisují nejapné poznámky či dokonce na nich
   svačí. Bylo by trapné kdyby tyto nešvary pronikly
   i do celosvětové morfické knihovny.

 T. Dematerializace a boj s majetkovou trestnou činností.
   _____________________________________________________

   Dematerializace patří jistě k zásadním pojmům nejen
   alternativní přírodovědy, ale i alternativní ekonomie.
   K tomu tématu shromáždila naše agentura rozsáhlý
   materiál, aby mohla vyhlásit mimořádně lukrativní grant.
   Než však tak mohla učinit tento materiál záhadně zmizel.
   Ani policii se dosud nepodařilo zjistit zda byl
   transcendentně dematerializován či prachsprostě ukraden.

 U. Zařízení pro kontemplační navigaci
   __________________________________

   Současný stav poznání:
   Výrobci letadel i provozovatelé letecké přepravy si
   stále citelněji uvědomují neúměrně stoupající náklady
   a klesající efektivnost provozu následkem zvyšujících se
   technických a finančních nároků na elektronické
   navigační vybavení letounů i pozemních stanic. Přitom právě
   navigace je z hlediska bezpečnosti nejslabším článkem
   zejména v hustém provozu a za snížené viditelnosti. Navíc
   řada alternativních klientů leteckých společností považuje
   používání elektromagnetických vln v radiolokaci za zdraví
   škodlivé a nadto v rozporu s tajemným řádem bytí.
   Úkol:
   Navrhněte jasnovidné zařízení na bázi skleněné koule pro
   navigaci letadla a trenažér pro výcvik navigátorů - tele-
   gnostiků. Navigátor nesmí být při své kontemplaci rušen
   radiovými hlášeními a nesmí pokukovat z okénka a to ani
   při přistávacím manévru - okénka pilotní kabiny zakryjte
   neprůhlednými záclonkami. Pro zvýšení spolehlivosti je
   možné umístit do kabiny velkokapacitního letadla až tři
   takovéto nezávislé navigátory. Budou-li se jimi udávané
   navigační parametry lišit, použijte jejich vážený průměr
   anebo o nich nechte pasažéry hlasovat.

   Podmínka:
   Před podáním příslušné patentní přihlášky sami
   absolvujte alepoň tři takto navigované lety.

 V. Základní výzkum poltergeistů
   ____________________________

   Současný stav poznání:
   Jsou k  dispozici pouze velmi  kusé informace, neboť
   poltergeist je natolik hlučné a neurvalé strašidlo, že
   vyděšení přímí svědkové  jeho řádění nejsou schopni
   kloudného slova. A zase naopak. Je známo, že poltergeist
   se projevuje silným ramplováním a dokáže přesunovat i těžký
   nábytek.


   Úkol:
   Zjistěte jakékoli skutečné informace. Je to velmi těžký
   úkol spadající do základního výzkumu.

   Jistou naději však skýtá vyjímka, kterou se podařilo
   prosadit do pravidel týkajících se přidělování grantů.
   Řešitel grantu totiž musí mít české občanství, avšak byl-li
   by řešitelem sám poltergeist postačí bude-li mít
   osvědčení o trvalém pobytu v České republice před 8.
   listopadem 1620, tj. před událostmi na Bílé hoře.
   V tom případě by se jednalo o tzv. samovýzkum - tedy
   jakýsi druh introvertní psychoanalýzy.

   Poznámka:
   S využitím schopností poltergeistů se nedá v dohledné době
   počítat. V tom ohledu musela Agentura zklamat jistého
   majitele špeditérské firmy spekulujícího zda by mohl
   zaměstnat spolehlivého a pracovitého poltergeista pro
   stěhování těžkých nákladů - pokud by ovšem nebyl odborově
   organizován. Objevily se i úvahy zda poltergeisty nevy-
   užívají i některé rockové kapely - to podle toho děsného
   ramplování.

 W. Galaktické právo a ekonomika
   ____________________________
   Ježto se napevno počítá s rozvojem našich styků nejen v rámci
   Evropské unie, ale i Galaktického společenství je třeba
   přizpůsobit naši legislativu i těmto okolnostem. V tom máme
   značné zpoždění. Jediné co se zatím daří, je jen dovoz
   instruktážních sci-fi filmů díky nimž se postupně seznamujeme
   s různými druhy mimozemšťanů. Přiznejme si, že ani v tomto
   případě se nedaří překonat xenofóbii české veřejnosti.
   Zvěsti o únosech lidí a krádeže lodí a letadel k dobré
   pověsti ufónů ani vzájemnému obchodu nepřispívají. Navíc
   navrátivší se si dost často stěžují na nepěkné zacházení.

   Úkol:
   Vypracovat Galaktický trestní, civilní a obchodní zákoník
   přijatelný pro většinu mimozemšťanů se kterými jsme se
   mohli zatím - alespoň teoreticky - seznámit.
   Už jen navrhnout jeho výchozí principy si vyžádá nemalé
   úsilí. Vždyť koncipovat zákoník na základě humanity
   by například Criters mohli považovat za přímý útok
   na svá zvyková lidožravá práva. Pro lepší pochopení
   mimozemských civilizací se samozřejmě počítá i s dlouhodobými
   stážemi řešitelů v jiných galaxiích.
   Důležité upozornění:
   Vzhledem k dosavadní neujasněnosti plovoucího kurzu
   české koruny vůči létajícímu kurzu ufonskému dolaru nebude
   řešitelům z grantu hrazeno zdravotní pojištění po dobu
   jejich pobytu na palubách létajících talířů. Agentura
   rovněž nezodpovídá za úroveň na talířích poskytované
   stravy a ubytování, ani za následky řešitelům způsobené
   tam provedenou vstupní lékařskou prohlídkou.
   Při letech rychlostmi vykazující více než desetiprocentní
   dilataci času se diety a ostatní nutné výdaje proporcionálně
   snižují. ( Příslušný vzorec je uveden ve stále platné příručce
    "Podvojné relativistické účetnictví v teorii a praxi",
    vydalo nakladatelství A. Einstein, Zurich, 1905. )
   Poletí-li však řešitel do minulosti a svoji služební cestu
   ukončí nejpozději v den předcházející dnu oficiálního
   vzniku Agentury, není povinen nevyčerpané prostředky vrátit.

 X. Aplikace numerologie ve státní správě
   _____________________________________

   Numerologie je nauka, která dokáže číslicím, číslům,
   tabulkám a grafům přisoudit významy o nichž matematici
   nemají nejmenší potuchy. Problém spočívá v tom, že
   různí numerologové vykládají tentýž soubor čísel
   různými způsoby. Nejspíš právě proto obliba numerologie
   v ekonomické teorii i praxi neustále vzrůstá.

   Úkol:
   Taxativně stanovte význam číslic a čísel a popište tak,
   aby ho Finanční úřady mohly jednoznačně interpretovat.
   Někteří plátci se totiž snaží využívat nestandardní
   numerologie při obmyslném neoprávněném krácení daní.

   Podmínka:
   Nátlaková lobby matematiků dosáhla při přípravě tohoto
   tématického úkolu toho, že řešení musí zachovávat tyto
   identity:
     0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6, 7=7, 8=8, 9=9
   Aspoň přibližně.

 Y. Letuschopné textilie
   ____________________

   Někteří znalci tvrdí, že mnohé důležité vědecké poznatky
   byly v průběhu věků zapomenuty či dokonce utajeny, přičemž
   dnešní tzv. Oficiální věda je s úsměškem považuje za pouhé
   báchorky. Dobrým příkladem je létající koberec používaný
   běžně v indických pohádkách.
   O reálném základu tohoto zapomenutého dopravního prostředku
   svědčí i nezpochybnitelný fakt, že společnost Air India má
   dodnes v logu maharádžu na létajícím koberci !
   Tuto skutečnost nadto bezpečně prověřila naše rozvědka,
   což přimělo Ministerstvo obrany, u vědomí
   neutěšeného stavu našeho bojového letectva, vyhlásit
   následující bohatě dotované úkoly:
    - Upředení antigravitačního vlákna (zvláštní
     prémie bude udělena za neprůstřelnost).
    - Způsob tkaní koberců v nepromokavé úpravě.
    - Vývoj speciálního luxu a čistících prostředků.
    - Řešení aerodynamiky nadzvukových stíhacích koberců.
    - Kobercová elektronika, katapult a bezpečnostní pásy.
    - Taktické rakety koberec-země a koberec-koberec.
    - Pumovnice pro kobercové bombardování.

   Kromě zvýšení bojové připravenosti si ministerstvo
   slibuje řadu dalších přínosů. Totiž koberce budou stihači
   parkovat na podlaze svých obývacích pokojů, ale nebudou smět
   na ně stavět nábytek. To proto, aby mohli okamžitě
   oknem či balkónovými dveřmi vyrazit proti narušiteli.
   Díky tomu bude možné uvolněné hangáry privatizovat, neboť
   údržba koberců bude svěřena speciálně vycvičeným manželkám.

   POZOR !
   Tento záměr je přísně tajný a byl-li by kdekoli publikován,
   připravili bychom se o moment překvapení nejen nepřátel,Ť
   ale i přátel.
   POHOV ! Z. Právní důsledky telepatie v oblasti duševního vlastnictví.
   __________________________________________________________


   Výňatky ze zápisu z porady grémia Agentury
   ------------------------------------------
   ...

   Z bouřlivé diskuse vyplynuly následující závěry:

   Nemůžeme si být jisti zda shora uvedené nápady jsou skutečně
   duševním vlastnictvím Agentury anebo zda nám nebyly
   telepaticky podstrčeny tajuplnými geniálními autory,
   kteří se možná ještě o svá práva přihlásí.
   ...

   Proto musíme být připraveni i na soudní dohru
   a horentní výdaje.
   ...

   Z tohoto důvodu budou odměny řešitelům vypláceny od
   nynějška až do odvolání pouze v alternativních korunách.
   ...

   Stříbrňáci
   Astrolgie