Vyzkoušely jsme za Vás

Zkouška mechnických vlastností tampónů

Vážené čtenářky, v našem dnešním testu jsme se zaměřily na kvantitativní hodnocení chování tamponů za působení vnějších mechanických sil. Hodnotily jsme zejména pružnost, pevnost, plasticitu a houževnatost. A nyní již blíže k jednotlivým testům.

Pevnost a plasticita při statickém zatěžování - ZKOUŠKA TAHEM
Zkouška spočívala v postupném zatěžování zkušebního tampónu do utržení šňůrky. Očekávaným zjištěním bylo to, že tampón při postupném zatěžování měnil svůj tvar. Ale co bylo překvapivé, změna tvaru byla výsledkem působení síly. Zkoušku jsme vykonávaly dle ČSN 42 0310. Při postupném zatěžování se tampón choval zcela v souladu s tzv. Hookeovým zákonem, kdy deformace byla přímo úměrná zatěžující síle. Po překonání určité tahové síly došlo k porušení struktury celého tampónu a následně k oddělení šňůrky. Tampón se překvapivě prodlužoval jen nepatrně a spíše docházelo k jeho vnitřní deformaci a následně k narušení celé vnitřní struktury (tzv. creeping). Po podrobném průzkumu struktury jsme došly k závěru, ža šňůrka je v těle tamponu uchycena několikanásobně. Po statistickém počítačovém vyhodnocení testovaných výrobků jsme dospěly k následujícímu důležitému závěru. Veškeré, na našem trhu dostupné, výrobky jsou zcela v souladu s předpokládaným silovým působením. Průměrná maximální síla na utržení sňůrky byla cca 3-4·101N, což dává velmi širokou toleranci při normálním používání. Při testu jsme použily jednoúčelovy horizontální trhací stroj s hydraulickým převodem za použití kyvadlového manometru a indukčního tenzometru.

Zkouška tvrdosti těla tampónu dle Vickerse
Tato zkouška již nebyla tak důležitá jako předchozí a po konzultacích s odborníky z hygienického průmyslu jsme došly k závěru, že je zcela irelevantní vzhledem k funkci výrobku. Tak tedy je stručně. Podstata spočívá v zatlačování čtyřbokého diamantového jehlanu s vrcholovým úhlem 136 stupňů. Naše zjištění, že hrot jehlanu bez problémů vnikal do tampónu za působení i nepatrné síly není nijak překvapivé.

Zkouška houževnatosti
U této zkoušky jsme použily Amslerovo kyvadlové kladivo. Zkoušený tampón jsme umístily do opěrné čelisti a spustily kladivo. Velké překvapení a ve své podstatě i zásadní bylo to, že tampón ráz kladiva přestál bez jakýchkoli známek poškození. Podrobné výsledky testu jsme předaly specialistům z oblasti vesmírných technologií (NASA), kteří vše podrobně studují a o vývoji celé situace Vás, milé čtenářky, budeme informovat.

Závěrem
Závěrem vám, našim čtenářkám, zdělujeme, že u všech testů tampóny obstály na výbornou a jejich používáním podporujeme technologie příštího tisíciletí. Zároveň vám s radostí oznamujeme, že podobné testy připravujeme i do budoucna. V této době testujeme aerodynamické vlastnosti populárních křidélek u vložek. Takže se máte na co těšit.

vaše redakce