Návrat do rubriky Occamova břitvaROZHOVOR O VĚDĚ, PAVĚDĚ A (NAŠÍ) BUDOUCNOSTI

Jitka Splítková (ZÉLOS http://www.mujweb.cz/web/zelos/ - JS),
Pavel Vachtl (AmberZine http://amber.zine.cz/ - PV)

 

JS.: Před nějakým tím rokem ses´ věnoval umění, to jsi pak opustil. Kvůli čemu?

PV.: To má několik různých důvodů. Hlavním je asi to, že žádné umělecké dílo nemá univerzální platnost, kdežto vědecké poznatky ano. To, jak určitý obraz, hudební skladbu, film či knihu vnímá nějaký člověk, je povýtce relativní, subjektivní a je to jeho soukromá věc. Naproti tomu (tvrdá přírodní) věda, tam, kde dospěje k nějakému poznání a koncepci, je toto poznání (téměř) naprosto objektivní a neotřesitelné. To plyne ze samotné podstaty vědecké metody - její výsledky jsou nezávisle ověřovány na mnoha místech na světě a tímto tvrdým filtrem projde opravdu jen to, co je maximálně (neříkám na 100%) spolehlivé a věrohodné. Je to dáno také odlišným předmětem zájmu vědy - tím nejsou nestálé emoce a subjektivní zážitky, jako v umění, ale objektivní jevy, které opravdu nejsou nijak výlučně spojeny s jedincem, který je zkoumá a pozoruje. Musíme si uvědomit, že moderní "sjednocená" a souvislá věda je stará pouze nějakých 400 let, jejími hlavními "otci" jsou pánové Kepler, Galileo a Newton. Tedy důsledně racionální myšlenkové postupy jsou pouze tenkou slupkou naší civilizace, která může být kdykoliv jejím barbarským nitrem "shozena" a pak bychom se divili :-), co je všechno taky možné. Především bychom "zjistili", že jsme příšerně "přemnoženi" a nastala by šílená vražedná řež o přežití. Pouze věda a její aplikace totiž umožňují, aby na této planetě bylo a přežívalo 6 -7 miliard lidí.
Ale zpět k umění - samozřejmě jím neopovrhuji, i když ho považuji za víceméně soukromou záležitost každého člověka a je asi také snadnější stát se něčím, čemu se říká "umělec", než vědcem. Umění slouží podle mne ke kompenzaci šoků člověka z jeho okolí, k reflexi jeho zážitků a osobní existence, ke kultivaci našich životů. Problém je ale to, že co subjektivně vzniká, nemůže se nikdy stát všeplatným, hlavně pokud jde o skutečné umění. Pokud nějaký tvůrce umění (hlavně pop-umění) touží po tom, aby byl všeobecně oblíben a ctěn, vzbuzuje to ve mně vždycky podezření, že jde o umělecké placebo.
Mé "věnování se" umění se odehrávalo hlavně kolem poloviny 80. let a do začátku let 90. a bylo pod vlivem dada, surrealismu, existencialismu, absurdni literatury aj. experimentálních literárních technik (ale samozřejmě mne tehdy zajímaly zároveň i různé přírodovědné obory). Byla to zřejmě reakce na tehdejší dusnou atmosféru a bolševický režim, který nepřál individuálním prožitkům a prováděl globální cenzuru umění. Dnes je situace jiná - nikdo nikomu nepředepisuje v masovém měřítku (aspoň ne přímo viditelně a pokud nepočítáme reklamy), co má dělat, zato naše věda se vlivem doktrinářských (pseudo-konzervativních a postmodernistických) filosofů, ekonomů a politiků a různých hlupáků :-) dostala do defenzivy, která již hraničí s ohrožením duchovní i materiální existence tohoto národa jakožto národa, patřícího k vyspělému světu. Proto vidím v současnosti jako naprostou nutnost věnovat se přednostně propagaci vědy. Také si myslím, že náš současný ekonomický marasmus souvisí s potlačováním a společenskou degradací naší vědy a zároveň s boomem šarlatánství a pavěd. Čím více přesných racionálních poznatků a jejich aplikací, tím je společnost (i ekonomicky) efektivnější a vitálnější a naopak.


JS.: Vedeš rubriku v AmberZinu, jsi členem Sisyfa, doufám, že tedy na 100% upřednostňuješ racionální vědecké myšlení. Není ti v dnešní době trochu smutno nad tím, co se taky prezentuje jako věda?

PV.: Tam, kde (současná) přírodní věda operuje, tj. v oblasti jevů v objektivním a z hlediska individuálního vědomí vnějším světě, tam skutečně téměř na 100 % upřednostňuji vědecký styl a racionální metody. Cokoliv jiného bych považoval za krok vzad nejméně o těch 400 let. Tady je na místě zeptat se, co je to vlastně ona tolik "proklínaná racionalita" (proklínají ji ovšem hlavně ti, kteří nejsou jakéhokoliv racionálního myšlení schopni :-)). Řada lidí ztotožňuje racionalitu s rozumem, logikou, s logickým myšlením. Myslím, že je to poněkud zůžená představa. Sledujeme-li etymologicky význam slova "ratio", zjistíme, že je to "poměr", což je synonymem pro slovo "vztah". Racionalismus je tedy hledání vztahů, obecně nějakého uspořádání či zákonitostí, nikoliv nutně přísně logických. Svět skutečně JE NĚJAK uspořádán. Kdyby nebyl, ani bychom si v něm neškrtli. V tomto smyslu, tedy ve smyslu hledání vztahů a uspořádání, je možno používat racionálních přístupů i při analýze a tvorbě umění i jiných přirozeně iracionálních záležitostí :-)).
Samozřejmě, pokud se něco, co není vědou ve smyslu empirického ověření, reprodukovatelnosti a myšlenkové koherence a nerozpornosti, za vědu vydává, je to smutné, protože je to buď omyl nebo podvod. Jistě, řada pavědců se snaží kamuflovat své počínání kvazivědeckým slovníkem, protože se tím mohou VELICE snadno vetřít v přízeň laické veřejnosti (a hlavně hrubě nevzdělaných redaktorů bulvárních médií) parazitováním na vážnosti vědy, která svůj úspěch a sílu víc než dostatečně v dějinách prokázala. Ale je nutno říci, že takto si nepočíná nutně každý pseudovědec - někteří svůj odpor k vědě dávají otevřeně najevo a vyznávají nezakrytě a naplno okultismus a mystiku. Samozřejmě neopomenou zdůraznit, že je to prý proto, že jejich "tajné esoterické nauky" jsou něco naprosto vědě nadřazeného, že duchovní (rozuměj okultní a mystické) nauky mohou strčit tu "materialistickou vědu" do kapsy, že hmota je iluze a že to pravé je síla myšlenky apod.. Já osobně bych navrhl rozlišovat "esoteriku (tj. to, co je přístupné jen zasvěcencům)" na pravou, přirozenou a falešnou, umělou. Např. matematika a fyzika jsou esoterikou přirozenou - nikdo v nich nikomu nic neutajuje, veškeré poznatky jsou veřejně přístupné a záleží jen na nadání, energii a úsilí jednotlivce, v jaké míře do nich pronikne, v jaké míře do nich bude "zasvěcen". Naopak esoterika umělá se vyznačuje úmyslným zatajováním a ukrýváním souvislostí, které mají být údajně jejím obsahem. Většinou je to prostě proto, že tyto souvislosti neexistují nebo že jsou vylhané či deformované. Okultní (zatemněné) je tedy v tomto případě totéž, co obskurní :-). A vede to k sektářství. Naproti tomu věda je naprosto otevřena všem i všemu, co ji může posunout "dopředu".
Ten, kdo opovrhuje moderním racionalismem a dobou osvícenství, která ho zrodila, by si měl nejdřív přečíst něco od Voltaira a Diderota. Pak možná zjistí, co znamenalo osvícenství pro celou naši civilizaci. Bez osvícenství by nebyl Internet, nebyly by kosmické lety, nebylo by téměř nic z toho, co dnes používáme a co potřebujeme. Nicméně hromadné vraždy a fašismus by existovaly i bez osvícenství a aplikací vědy - jen místo otravnými plyny by byli lidé vražděni ve velkém motykami, jako v Pol-Potově Kambodži (je to velmi "přírodní a ekologické" :-) ). Jsem přesvědčen (a jsou o tom přesvědčivé doklady), že Pol-Potův režim byl skutečně útokem na atributy západní industriální a scientistické civilizace. To, že byli vězni v nějakých koncentračních táborech označování čísly, není pro mne důvodem ke "zrušení" číselné soustavy a teorie čísel. Ostatně každý čtenář kontroverzního bestselleru "Jitro kouzelníků" se mohl přesvědčit, že německý fašismus se s vědou a racionalitou prakticky vůbec nesnášel. Většina německých vědců také před Hitlerem utekla do zahraničí. Tak byl například založen i dnešní ekonomický úspěch USA, který plyne v neposlední řadě z jejich světového prvenství ve vědě. A z toho, jak je tam věda vážena a ctěna. Racionalismus a věda je tedy evoluční výhodou lidského společenství a rodu.


JS.: Nezdá se ti, že se iracionálno stává módou i ve vědeckých kruzích?

PV.: Myslím, že ve skutečně vědeckých kruzích ne. V přírodních vědách to platí vlastně jen okrajově pro oblast biologie a biomedicíny, kde např. u nás působí guru některých iracionalistů a pseudovědců, prof. Zdeněk Neubauer, který je nyní spíš filosofem (a to ještě nepříliš ve světovém měřítku oceňovaným) než biologem a který se zastává astrologie, hermetiky a homeopatie. Nebo animista - mystik Sheldrake. Jistá obliba pavěd a iracionality se vyskytuje patrně mezi filosofy, psychology, lékaři a psychiatry v daleko větší míře, než mezi biology. (Je tam mnoho lidí, věřících na kontakty s mimozemšťany, v telepatii, astrologii, homeopatii, kreacionismus, stěhování duší a v bůhvíco ještě :-)). Tyto převážně humanitní obory však nepokládám za "plnohodnotnou" vědu v Popperově falzifikačním smyslu. Ani dle pravidla, že "každá věda je pouze natolik vědou, nakolik může používat matematických metod" tyto obory neobstojí jakožto vědy. Samozřejmě, nelze mít např. psychologii za zlé, že není ani zdaleka čistou vědou v pravém slova smyslu. Je to dáno hlavně její doménou činnosti a tím, že existuje mnoho navzájem naprosto se vyvracejících (ale přitom v rámci oné "vědy" v principu přípustných) koncepcí a škol (věc v takové fyzice naprosto nemyslitelná). Nicméně problémem je, když psychologové svůj spekulativní a "zaumný" styl myšlení přenášejí do oblastí, kde EXAKTNÍ ZKOUMÁNÍ JE MOŽNÉ a kde existují již spolehlivé (nebo relativně daleko spolehlivější) informace, jak to je nebo jak tomu může či nemůže být. Toto je jeden z možných způsobů vzniku pavědy - nepřípustná extrapolace spekulativních metod do oblasti, domény "tvrdých", exaktních vědních metod a poznatků.


JS.: V poslední době mě volalo několik lidí a ptalo se mě, co si myslím o roku 1999, prý podle předpovědí a Nostradama to bude něco. Samé katastrofy. Nemám už sil na takovéto hovadiny, kterými krmí své čtenáře různé časopisy a noviny, odpovídat. Co bys ty těmto vystrašeným lidem vzkázal?

PV.: Katastrofy byly, jsou a budou. Proto se může náhodou stát, že nějakému Nostradamovi či "Blbadamovi" občas předpověď "vyjde", zvlášť pokud se ona "předpověď" ex-post šikovně dointerpretuje. Tím sice nikoho, ani sebe, nemohu uspokojit :-), nicméně je to tak. Daleko spolehlivější předpovědi přírodních katastrof nám může dát (a to se už budu poněkud opakovat :-)) věda. Je otázkou, jestli by např. ony nedávné povodně na Moravě byly natolik ničivé, kdyby se u nás více podporovala meteorologie, hydrologie a obory s tím související.
Lidé mohli být aspoň v nějakém rozumném předstihu varováni, když už nic jiného. Pokud jde o nejbližší 2 roky, tuším, že nejrůznější pokleslé časopisy krmí své čtenáře strašením ohledně jakéhosi prý "osudného postavení planet v jedné přímce" či dokonce "ve formaci kříže". Je to neuvěřitelná blbost. Zaprvé, žádné takové postavení planet se konat v této době nebude, a za druhé, i kdyby se konalo, nemělo by to na průběh procesů na Zemi prakticky žádný měřitelný vliv. Tyto nesmyslné vize totiž uvažují o jakýchsi silách, které by "mohly" (údajně) způsobit zemětřesení, poruchy magnetosféry apod., jde tedy jednoznačně o kategorii jevů fyzikálních. Jenže dnešní, velmi propracované a v tomto směru plně postačující, fyzikální koncepce jednoznačně takovéto silové působení planet na Zemi VYLUČUJÍ. Vzkázal bych tedy: počkejte si na konec roku 1999 a ověřte si, jestli se něco katastrofálního, co vám KONKRÉTNĚ sugerují "záhadologové" a mystici, stane nebo ne. Pokud ano, klidně si věřte Nostradamovi. Pokud ne, raději uvažte, není-li lepší věřit "oficiální" :-) vědě a sežeňte si knihu o nebeské mechanice a fyzice Sluneční soustavy. A volte pouze politiky, kteří budou mít ve volebním programu masivní podporu české vědy.
Jinak, samozřejmě, člověk na své planetě čelí mnoha potenciálním katastrofám. Jednou z nich je možná náhodná srážka s nějakou kometou či planetkou prolétávající v okolí Země (právě taková asi vyhubila dinosaury před 60 miliony let). Není jiná možnost, jak se tomu vyhnout, než pozorovat astronomickými dalekohledy neustále okolí Země, jestli se na nás něco náhodou neřítí. A pak tohoto vetřelce zneškodnit odklonem jeho dráhy nebo rozbitím atomovou bombou (viz filmy "Drtivý dopad" a "Armageddon").
Může nás pravděpodobně potkat i energetická či ekologická katastrofa (kolem roku 2050). I tu je možné nejspíše předpovědět či odvrátit pomocí jejího modelování za použití našich vědeckých (= nejvíce spolehlivých) poznatků, obecně pomocí principů přesného racionálního poznání.
Analogické je to i u dalších přírodních katastrof.


JS.: Jsi člověk trávící hodně času brouzdáním po netu, co ti to dalo a co vzalo?

PV.: Nejdřív, co mi to vzalo :-) : samozřejmě se na mě jakožto dial-upistovi hodně napakovala Společnost Proti Telefonování a Internetění. Vzalo mi to i většinu místa na disku a hodně času i spánku. (Hodně času bere nejen "browzdání" :-), ale i mailování a dělání www-stránek.)
Poskytlo mi to ale (asi jako každému on-line) velkolepý přístup k informacím a možnostem jejich zpracování, možnost komunikovat s více lidmi než doposud. Ohledně informací - teprve po napojení na Net člověk zjistí, jak zaostalý a zápecnický je náš domácí informační "rybník". Stručně řečeno - člověk se dozví o věcech, o kterých téměř nikdo v Čechách v podstatě neví a leckdy ani vědět nechce, nemá o to zájem. Jiná věc je, že ne pro každou informaci má člověk okamžité použití. Na Netu jsem taky získal řadu zajímavých materiálů (textů a obrázků), ze kterých jsem mohl čerpat při publicistické práci v rámci ŽIVLU, AMBERZINU i SISYFA. Myslím, že Internet je lepší, než kterákoliv encyklopedie, než všechny encyklopedie dohromady. Nenajdete na něm sice úplně "všechno", ale rozhodně velmi mnoho včetně speciálních věcí. Samozřejmě, vše je nutno posuzovat kriticky, jak každý ví, na Netu člověk najde Scientific American i blábolivý manifest sekty Heavensgate (viz též The Keeper's of Heaven's Gate - The Millennial Madnesshttp://www.heavensgatetoo.com/ a http://www.levelabovehuman.org). Ale rozhodně nemají pravdu lidé, kteří tvrdí, že věnovat se Internetu je jen ztráta času. Ztráta času je to jen pro toho, kdo neumí dostatečně intenzivně s informacemi pracovat. Ale i pro tyto lidi bude mít Internet cenu, až někdy (v neurčité budoucnosti) bude možný přístup na Net (přes telefon, radiové vlny nebo optický kabel) za civilizovaný paušální poplatek, jak je tomu dnes v Americe. Pak neefektivnost jejich hledání nebude mít takový negativní finanční efekt, jak je tomu dnes, kdy v této zemi vládnou fakticky mj. vydřidušští telekoumáci :-).


JS.: Najdeš si čas přečíst si knížku? A jakou?

PV.: Vzhledem k tomu, že doposud prakticky bydlím ve svém antikvariátu :-), mám v ruce nějakou knihu téměř neustále. Přednostně čtu ty knihy, které mají nějaký vztah k mé publicistické činnosti. V poslední době jsem četl třeba "Řeky na Marsu" od Pierse Bizonyho. Teď čtu před spaním 2 novely od Raymonda Radigueta (Ďábel v těle a Ples u hraběte d´Orgel) - mám dost rád francouzskou avantgardu a dekadenci, protože je myslím jemnější, rafinovanější a hlubší než americká (anglosaská?) přímočará brutální a morbidní tvorba :-). Jinak bych rád dočetl "O lidské přirozenosti" Edwarda Wilsona a podíval se na cca 50 jiných knih, mj. "Člověka revoltujícího" od Alberta Camuse a "Renesanci rozumu" od Jiřího Krupičky. Taky pochopitelně na něco z matematiky a fyziky. Ale toho času teď máme asi téměř každý poměrně málo... Zvlášť, když čteme ještě věci z webu :-).


JS.: Přikláníš se ke Cyberpunku, co pro tebe znamená a můžeš ho nějak blíže definovat?

PV.: Ke kyberpunku se, myslím, nijak zvlášť vnitřně nepřikláním, i když ho považuju za celkem zajímavý a přínosný estetický proud, který má mnoho styčných bodů s moderní technologií a vědou (řada jeho protagonistů jako Bruce Sterling a Rudy Rucker se zabývala i některými otázkami vědy). Ale asi narážíš na profil ŽIVLU a AmberZinu :-). Tedy - v umělecké rovině jde zřejmě o průnik poválečného film-noir s tvrdou technologickou a akční sci-fi, jaký vidíme třeba ve filmech "Útěk z New-Yorku" a "Blade Runner". Kyberpunk je ale taky filosofie, která nás má jakoby duševně připravit i na možná méně optimistickou blízkou budoucnost, silně ovlivněnou vysokou technologií. V tomto směru nás třeba Gibsonův Neuromancer svým způsobem, i když asi ne doslova, mohl připravit na realitu dnešní zasíťované informační společnosti. A co přijde za 10-20 let? To asi nikdo přesně neví, stejně jako to, jaký vztah je žádoucí k těmto změnám zaujmout. Myslím, že celkem dobrou strategií je se na přicházející technologické a s nimi spojené společenské změny dívat nenaivně, nezaujatě a vnímavě a vybírat si z nich to relativně dobré. Ten, kdo je připraven a je ve střehu, může vyjít z tohoto střetu s překotným vývojem vítězně a to je taky snad i pravým obsahem slova "technooptimismus". Čili pravým cílem "pochmurného" kyberpunku může být i nějaký ten "happy end" :-). Být připraven na zítřek, to je to pravé. Nicméně není tak těžké vidět, že většina lidí i politiků v Čechách je naprosto neadaptabilní, strnulá a pasivní. Jak dopadne kontakt této ve skutečnosti nestrukturované, atomizované, bigotní, nepružné a nekooperativní společnosti s tvrdou nárazovou globální vlnou změn, těžko říci. Zatím je to trochu fraška, každý druhý člověk zde žije ještě v minulém století a to je ještě dost lichotivé :-). Už před 30 lety napsal Alvin Toffler k tomuto tématu zajímavou knihu "Šok z budoucnosti", tu bych doporučil každému k nahlédnutí :-). A k problematice kyberpunku (nepřímo) snad i klasická díla zakladatele kybernetiky ze 40. a 50. let - Norberta Wienera - "Kybernetika" a "Kybernetika a společnost". Slabší nátury snad mohou sáhnout i po pozdních románech Stanislava Lema ("Mír na Zemi" a "Fiasko"), kde jde v podstatě o totéž, i když estetickým kánonům a formálním technikám amerického kyberpunku určitě neodpovídají :-).


JS.: Které jiné umělecké směry tě oslovují a co konkrétně?

PV.: Toto bude velmi fragmentární :
V umění vnímám nejvíc literaturu, hudbu a film. Výtvarno a divadlo pouze příležitostně. V literatuře jde o moderní autory, ovlivněné surrealismem, existencialismem a absurdnimi proudy, konkrétně např. - Raymond Queneau (mimochodem také matematik :-)), Albert Camus, Alfred Jarry, Boris Vian (taky k matematice trochu přičuchnul :-)) ... Ve sci-fi je myslím zcela jedinečný Stanislav Lem, jiným způsobem zase Kurt Vonnegut.
V hudbě dávám přednost modernímu jazzu (bop, free-jazz a jazz-rock), kultivovanému rocku a rhytm´n´blues (včetně prvků soulu a funky), hlavně mezi léty 1970 - 1990 (Miles Davis, Keith Jarrett, Emerson + Lake + Palmer, Jethro Tull, The Who, Alan Parsons apod., i třeba tvrdší americký sound :-)), ambientní hudbě (Brian Eno), občas poslouchám i klasickou a moderní "vážnou" hudbu (Janáček, Martinů, Rusové, Glass, Elgar aj.). Z filmových režisérů mám slabost pro "novou vlnu" 60. let, dál Stanleyho Kubricka, Luise Buňuela a Woodyho Allena etc. etc...


JS.: Na závěr moje klasická otázka. Tvoje moto, krédo nebo vzkaz pro toho, co právě teď toto čte?

PV.: Pokud chcete se svým životem na tomto kusu země skutečně něco podniknout, pak věda je vaším silným spojencem, nikoliv nepřítelem, jak se vám možná dnes kdekdo snaží nabulíkovat a jak vám to možná i trochu předvedli v praxi (ve formě drezúry) vaši často příšerní učitelé matematiky, fyziky apod. na základce a středních školách (kdo neumí, učí :-)) . Vykašlete se na učitele a rádce, pokud jsou špatní, a učte se a studujte sami.


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát