Návrat do rubriky Occamova břitvaVĚDA VE VOLEBNÍCH PROGRAMECH STRAN 1998

From: "Michal Koblizek" michal@mbu.envi.cz

To: CZECHSCI@markl.cz, univers@comp.cz

Date: Tue, 16 Jun 1998 10:04:47 0100

Vazeni pratele,
nekolikrat jiz byla v teto skupine nakousnuta problematika vedy, politickych stran a jejich volebnich programu. Prosel jsem volebni programy nekterych politickych stran (CSSD, DEU, ODS, KDU-CSL, US) a vybral z nich pasaze, ktere se vedy a vyzkumu tykaji. Vyhledavani bylo provedeno pomoci klicovych slov ved* a vyzk*, pokud program obsahoval cele kapitoly byly vybrany tyto.

Kratke resume:
CSSD - samostatna kapitola veda
DEU - dva odstavce v kapitole Skolstvi a kultura
ODS - program pasaze o vede a vyzkumu neobsahuje
KDU-CSL - vynatky z casti Ekonomika a casti Vzdelani, mladez, telovychova. Pasaz o vede z programoveho materialu JAK NA TO
US - samostatna kapitola Veda, vyzkum a technologicky pokrok

Z pozdravem Michal Koblizek
Laboratory of Photosynthesis
Institute of Microbiology
Opatovicky mlyn
379 81 Trebon
Czech Republic
tel. ++420-333-721101
fax ++420-333-721246


 

     ČSSD


3.7 Věda

Schopnost společnosti nalézat a osvojovat si a používat nové poznatky je nezbytnou podmínkou příslušnosti k vyspělým zemím, obnovení a zvyšování hmotného bohatství státu. Sféra politiky a orgány řízení státu musí klást vědě otázky, vytvářet společenskou objednávku, ale současně musí respektovat nezávislost vědeckého bádání nepodřízeného ideologické orientaci.

       Státní politiku v oblasti vědy a výzkumu chceme orientovat na:

•vědní směry spojené s exportně nejvýkonnějšími obory českého hospodářství, případně na směry, které mají předpoklady vznik exportně výkonných oborů hospodářství povzbudit,
•obory, které jsou významné z hlediska poznání stavu společnosti, národní kultury a tradic,
•obory perspektivní z hlediska celosvětového rozvoje vědy,
•obory důležité z hlediska politických zájmů státu, především z hlediska dlouhodobého hospodářského vývoje,
•obory, které umožní splnit závazky, které již v minulosti na sebe vzaly vlády ČR, ať již doma či formou mezinárodních smluv
•vybudování výkonného "národního systému inovací", tj. systému tvorby, přenosu a šíření vědeckotechnických informací do všech sfér národního hospodářství.


       Podporu projektům vyplývajícím ze státní politiky je zapotřebí uplatňovat citlivě, nejlépe prostřednictvím grantových agentur.

       Podporovat chceme i co nejefektivnější součinnost a dělbu práce mezi vysokými školami a Akademií věd ČR. Za úkol vyžadující trvalou pozornost považujeme posilování možností pěstování vědy na universitách a ostatních vysokých školách. Pouze vysoká škola s kvalitním badatelským zázemím může poskytnout požadovanou úroveň vysokoškolského studia. Zatímco věda na VŠ má spíše univerzální charakter, AV je institucí badatelského výzkumu především v oblastech vyžadujících buď úzkou specializaci, či naopak součinnosti řady pracovišť různého zaměření. Spolupráci VŠ a ústavů AV v oblasti výzkumu i výchovy studentů je třeba posilovat formou společných grantových projektů, společné organizace postgraduálního studia i dočasnou výměnou pedagogických a vědeckých pracovníků mezi oběma typy institucí.

       Státní podporu cílenému výzkumu vidíme především ve vytvoření podmínek pro vznik projektů jdoucích napříč základním, aplikovaným a podnikovým výzkumem. Zde musí sehrát svou roli i resortní grantové agentury. Je však třeba zvýšit průhlednost jejich činnosti.

       Za neodkladný úkol považujeme i zastavení úniku mladých vědeckých pracovníků - a dnes již i středního věku - do jiných oblastí. K tomu je třeba postupně zvýšit financování vědy nejméně na dvojnásobek současného stavu a zvýšit společenskou prestiž vědy a výzkumu včetně odpovídajícího ohodnocení pracovníků v této oblasti.


 

     DEU


7. Školství a kultura

Výňatky

 

V podmínkách tržního hospodářství se školství, věda a umění jeví různým pragmatikům jako okrajová odvětví, pro něž se navyčleňují velké prostředky. Důsledky tohoto stavu se projeví až za několik let, třebaže ztráty kvalitních pedagogů a projektů jsou již nyní alarmující.

Zdravou a vyrovnanou ekonomiku státu, konkurenční schopnost jeho výrobků a obchodní zisk, nelze udržovat na patřičné výši a současně ignorovat vědecké poznatky a nové technologie. Budeme podporovat rozvoj základního výzkumu a spolupráci vědy a průmyslu, t.j.interdisciplinární a aplikovaný výzkum. V teoretickém výzkumu posílíme financování těch vědeckých týmů, které již dosáhly současné úrovně světové vědy. Budeme dále podporovat spolupráci České republiky se zeměmi EU na společných projektech ve školství, vědě i kultuře.


 


     ODS


Volební program ODS pasáže o vědě a výzkumu neobsahuje.


 

     KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM

EKONOMIKA

Výňatek

Za veřejné investice, které by měly být posíleny, protože mohou podpořit celkový ekonomický růst považujeme investice podporující bytovou výstavbu, investice do infrastruktury, především koncepční a efektivní investice dopravní, investice spojené se vznikem komerčních a průmyslových zón a investice do obrany. Ve všech případech počítáme s jejich výraznou orientací na domácí podniky. Nezbytná je podpora účelových projektů vědeckého a aplikovaného výzkumu.

 

VZDĚLÁNÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA

Výňatek

Po r. 1989 prudce vzrostl počet studentů vysokých škol. Vysokému školství však chybějí budovy, knihovny, moderní laboratoře. Špičkoví odborníci odcházejí z vysokých škol i vědeckých ústavů do jiných oborů nebo do zahraničí. Chceme podpořit vědce, kteří se kromě vědecké práce budou věnovat i vzdělávání, motivovat ke spolupráci vědecké ústavy, Akademii věd ČR a vysoké školy a napomáhat zapojení naší vědy do mezinárodních, zejména evropských programů. Nutná je větší podpora rozvoje vědecké infrastruktury, která slouží všem a popularizace vědy.

 


JAK NA TO


Co nás trápí:


VĚDA A VÝZKUM NEPŘINÁŠEJÍ ŽÁDOUCÍ EFEKT,


ZTRÁCÍME KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM


Jak na to:

•systém vědy a výzkumu orientovat na efektivnost. Podporovat přímou spolupráci podnikatelské sféry na konkrétních výzkumných úkolech
•zvýšit odpovědnost vědeckých pracovníků za výsledné hodnoty výzkumů ve smyslu evropských standardů
•zapojit Českou republiku výrazněji do struktury mezinárodní vědecké a výzkumné spolupráce. Posílit specializaci vědeckých a výzkumných pracovišť a orientovat se na výměnu výsledků s výzkumnými centry v jiných zemích
•vytvořit systém nadresortní koordinace výzkumu
•politiku odpisů z daňových základů právnických osob orientovat na urychlení odepisování investic do vědy a výzkumu a nových technologií     Unie svobody


VĚDA, VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ POKROK

Pouze za předpokladu, že naši vědci budou rovnocennými partnery kolegům v rozvinutých zemích, budeme schopni podílet se na rozvoji světové vědy a techniky a využívat je ve svůj prospěch. Institucionální základna naší vědy i její lidský potenciál jsou stále ještě poznamenány minulostí. Orientace na budoucnost znamená ještě více se otevřít světu, přijmout vysoké standardy a vypořádat se s tendencemi k uzavírání a průměrnosti.

Vedle oprávněných nadějí vyvolaných úspěšnou transformací některých vědeckých institucí vzbuzuje stav vědy a výzkumu v České republice i mnohé obavy. Některé vědní obory ztrácejí sílu k dynamickému rozvoji a vedou neproduktivní souboj o přežití. V řadě vědeckých ústavů navíc vítězí průměrnost a tendence k opětovnému uzavírání. Mnozí špičkoví odborníci hledají uplatnění v zahraničí, vynikající odborníci tříští své síly prací mimo oblast vědy a výzkumu.

Rozhodně budeme podporovat růst investic státu do vědy a výzkumu. To ovšem předpokládá i tlak na výrazné zvýšení efektivity ve využívání těchto prostředků. Vědecká obec tak malé země, jako jsme my, musí mít odvahu soustředit síly a omezené prostředky na jasně určené priority.

Spíše než posilovat rozpočty jednotlivých institucí, chceme podporovat investice do konkrétních projektů, které projdou náročnými výběrovými řízeními a veřejnými soutěžemi a ve kterých se budou uplatňovat přísná mezinárodní měřítka. Jen tak se nám podaří přistoupit na ve světě běžné standardy vědeckého výkonu.

Chybějící prostředky na vědu a výzkum budeme hledat nejen ve státním rozpočtu, ale i ve firmách a podnicích, které budou mít zájem o zakládání vlastních technologických center nebo o přímou spolupráci s vysokými školami -- například formou podpory určitých studijních programů, výzkumných projektů či nadějných studentů. Pro takové formy spolupráce budeme hledat přijatelné finanční podněty.

V zájmu nastolení principu rovných šancí a svobodné konkurence musí ve veřejných soutěžích o prostředky na vědu a výzkum dojít ke zrovnoprávnění všech uchazečů o granty bez ohledu na věk, funkci, na to, zda jde o do veřejnou či soukromou sféru, atd. Veškeré informace týkající se průběhu výběrových řízení musí být po skončení soutěže veřejně dostupné.

Jsme si vědomi toho, že obrat v efektivitě výzkumu a vývoje se musí opírat o novou generaci odborníků, jejichž vzdělání bude srovnatelné s úrovní běžnou ve vyspělých zemích. Proto si jako jeden z cílů klademe překonání z minulosti zděděné propasti mezi výukou a výzkumem. Věda a výzkum bez výuky a výuka bez přímé účasti vyučujících i studentů na vědeckém výzkumu je plýtvání omezenými prostředky a svědčí o úspěšnosti snah omezovat v této oblasti svobodnou konkurenci.

Náš přístup:

Cílem je:

Hlubším propojením výuky s výzkumem a větším otevřením vnější i vnitřní konkurence přivést úroveň vědy a výzkumu na evropskou úroveň.


Budeme prosazovat:

•jasnou formulaci politiky státu v oblasti vědy
•zvýšení výdajů na vědu a výzkum
•průhlednost soutěží o granty na vědecké a výzkumné projekty
•zpevnění měřítek vědeckého výkonu


Budeme podporovat:

•diskusi o prioritách v oblasti výzkumu
•transformaci vědeckých ústavů v centra postgraduální výchovy a výzkumu
•zakládání technologických center podniky
•přímou spolupráci podniků s vysokými školami a centry postgraduální výchovy a výzkumu


Použité zdroje: Dne: 11.6.1998

ČSSD http://www.cssd.cz

DEU http://www.deu.cz

KDU-ČSL http://www.kdu.cz

ODS http://www.ods.cz

US http://www.uniesvobody.cz

Zajímavý článek MF DNES:
http://www.idnes.cz/volby98/volby98_vzor.asp?x=volby98/clanky/volby98_057.htm


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát