Návrat do rubriky Occamova břitvaKritika tzv. "Nových trendů ve fyzice"

 


Na Internetu se již dlouho šíří elektronická "kniha" (Mgr. Ĺubomíra Vlčka) Nové trendy vo fyzike [1].

Protože autor [1] interpretuje různé fysikální jevy eufemisticky řečeno velmi nestandardně, rozhodl jsem se reagovat kritickým rozborem. Původním impulsem byla rozhořčená reakce autora [1] na způsob presentace jeho práce v Occamově břitvě na AmberZine, dohodl jsem se tedy s „ostřičem„ břitvy Pavlem Vachtlem na umístění tohoto rozboru zde.
Postupem doby, jak jsem zjišťoval hloubku a stupeň „zašumění„ (nenapadá mě lepší výraz, jak to popsat) výroků v [1] rostl i rozsah toho, co v tomto textu vyžadovalo okomentování a uvedení na správnou míru. V některých případech bylo navíc velmi obtížné detekovat smysl toho, co chtěl vlastně autor sdělit, místy jsem se setkal i s větami, které mi připomněly mou někdejší naivní snahu proniknout do podstaty mnoha filosofických textů – tato snaha byla totiž poměrně záhy znemožněna častým výskytem vět nemajících charakter výroků, takže bylo nemožné zjistit o čem věta má vypovídat. Většina autorem zavedených pojmů je definována s odvoláním na jiné pojmy, které samy nejsou předem definovány, objevují se definice v kruhu a rovněž definice tautologické, čímž se autor dostává na půdu ideologie, v důsledku nesplnění kriteria principiální vyvratitelnosti (Popperova falsifikovatelnost hypotéz). Příklady budou v rozboru postupně uvedeny.
Nakonec se ukázalo, že snaha rozebrat (podle rady Luboše Motla) to co čtu (ať již s tím souhlasím či nikoli) do posledního slova a významu, pokud to jen mé vědomosti či schopnosti umožňují, by v tomto konkrétním případě vedla k mému totálnímu zahlcení a vyčerpání. (Také mi začal docházet černý humor Luboše Motla, když mi popřál „mnoho zábavy s panem Vlčkem!„) I když se může zdát, že by bylo dobré lidem typu Mgr.Vlčka zopakovat některé pojmy a teorie, ač jim tento výklad musel být již dříve poskytnut za jejich studií (jsou-li skutečně v oboru vzděláni, jak se tváří), je přítomna má obava podporovaná vlastní zkušeností, že diskuse s těmito lidmi je téměř zbytečná, že jim stejně nic nevysvětlíme, protože jsou o své pravdě a genialitě natolik přesvědčeni, že jim touto svatou vírou nějaké ubohé argumenty, založené na „zastaralých„ pojmech, nemohou otřást. Mimochodem, nechápu, jak tito lidé mohli projít vysokoškolským kursem fysiky (přinejmenším úvodním, který je součástí universitního přírodovědně i technicky zaměřeného studia) zcela nedotčeni, to jest toto studium nezanechalo v jejich mozcích sebemenší detekovatelné stopy :-). Možná to něco vypovídá i úrovni škol, na nichž své vzdělání získali?
Otázkou potom může být, proč vůbec jsem se do této akce pouštěl, když v její úspěch pokud jde o změnu přesvědčení autora [1] nevěřím a její význam pro lidi fysice rozumějící je marginální. Existuje však významná skupina lidí o vědu se zajímajících avšak nemajících přesné informace či schopnost sami rozhodnout, co ještě do vědy patří a co ne. Těmto lidem je tento text určen, těmto lidem se snaží ukázat, v čem je rozdíl mezi vědou a pavědou po stránce formální (metodické) i obsahové.
Výše uvedené důvody mne pak vedly k tomu, že jsem se rozhodl upustit od úplného rozboru [1] a zvolil formu kratších článků, reagujících spíše na jednotlivá tvrzení a východiska autora. Tyto články budu postupně, tak jak budu časově schopen je produkovat, zasílat Pavlu Vachtlovi k zveřejnění v „Břitvě„. Nepůjde tedy o žádný seriál, příspěvky budou generovány spíše nepravidelně jak časově tak tematicky spíše podle toho, jaké téma právě sám studuji. (Beru tedy tuto činnost také jako příležitost k utřídění a upřesnění vlastních myšlenek, neboť sám jsem ve fysice elévem a nikoliv znalcem, za něhož se autor [1] sám považuje .)


Následuje první část, týkající se principiálního východiska autorovy kritiky STR :

V kapitole 1.1. „Criticism of Einstein's theory of relativity“ autor píše :


„Einstein corrected the real difference of light speeds in different inertial frames (skeletons) by "different times" in a fictitious "SPACE-TIME". He helped himself with a mixture of "space-time" mathematically expressed by the Lorentz transformation equations. Then he helped himself with other new expressions, that rescue what is not possible to rescue, whereby those notions represent the following closed vicious circle:

obr. 1


Tak tohle je vskutku Cimrmanovská kritika kriteria vědeckosti teorie. Vnímavý čtenář si musel povšimnout, že zde žádný bludný kruh ve skutečnosti neexistuje. Zcela analogické „bludné kruhy„ lze vysledovat ve všech oblastech fysiky a jiných „tvrdých„ věd a jejich existence není vyvrácením nýbrž právě naopak potvrzením vědecké pravdivosti teorie. Mechanismus vzniku těchto „bludných kruhů„ ve fysice je následující: základem je na počátku obvykle nějaký systém axiomů, získaný induktivním způsobem a snadno ověřitelný experimentálně. Po formulování těchto axiomů obvykle přichází úvaha, zda by nebylo možné vyjádřit jejich důsledky (teorii z nich odvozenou zčásti opět induktivní metodou) jako důsledky nějakého obecnějšího, fundamentálního principu. Principu formulovaného přitom tak „šikovně„, aby nejen tyto důsledky (tedy celou na axiomech založenou teorii) ale i axiomy samy bylo možno vyjádřit deduktivním tedy matematicky formálním způsobem z tohoto principu. Tohle je ve skutečnosti obsahem toho, čím se zabývá matematická či teoretická fysika (v mém pojetí jsou to synonyma). Na první pohled se zdá, že tato formalisace nepřináší nic nového. Naopak vzniká nebezpečí, že během tohoto procesu se ztratí původní fysikální smysl celé teorie a zanedbáním některých fysikálně podstatných omezení dojdeme k principu, který by mohl mít některé důsledky v rozporu s původní axiomaticky vybudovanou teorií. V celém procesu hrají proto podstatnou roli dvě činnosti : za prvé je vhodné každou matematicky zdůvodnitelnou formálně deduktivní operaci prověřovat analytickým způsobem z hlediska jejího fysikálního smyslu, za druhé je nutné „hotový„ princip podrobit podobné analýze z hlediska koherence jeho důsledků s původní teorií. Dopadne-li tato analýza dobře, dostáváme právě onen autorem kritisovaný „bludný kruh„. Příkladem takového postupu je proces formalisace popisu mechanických dějů v analytické (teoretické) mechanice :

obr. 2


Autor [1] by to označil za dokonalý bludný kruh !
Zbývá zodpovědět otázku, k čemu je vlastně tato formalisace dobrá, vnáší-li takové zmatky do hlav některých lidí :-) Dobrá je jednak z důvodu, který byl již implicitně obsažen v odstavci výše – umožňuje formalisovat fysikální teorie a vyjádřit je v uzavřeném tvaru nějakých obecnějších principů. To má další závažný důsledek : ukazuje se totiž, že tyto základní principy mají často formálně stejné vyjádření a ukazují tedy cestu ke sjednocování původních teorií, které v axiomatickém tvaru „vypadaly„, jako by neměly nic společného.

Co po „zdrcující„ kritice STR nabízí autor jako alternativu ?
Zde je :
„1.2.4. New definition of equivalent system of coordinates as the coordinates system in which it is valid:
a) our generalised law of inertia ...1.2.2.
b) our law of propagation of light (wave, intensity) ...1.2.3. „


Takto autor „nově definuje ekvivalentní souřadný systém„ jako systém, v němž platí a) a b).

Podívejme se na tyto body podrobněji:

Bod a) odkazuje na definici t.zv. „zobecněného zákona setrvačnosti„, jehož znění čtěte zde :

„Every mass (atom, molecule, particle, body, vacuum) persists in the status of the quasi-rest or quasi-uniform motion in a quasi-circle as far as it the external forces do not force it to change its status. (This notion is called the generalised law of inertia).„

Domníváte-li se, že této definici by měla předcházet přesná definice pojmů kvazi-klid, kvazi-rovnoměrný pohyb, kvazi-kružnice, pak je Vaše domněnka správná. Domníváte-li se, že tyto definice v textu naleznete, mýlíte se. Definici předchází pouze jakýsi poetický traktát, připomínající visionářské blouznění rudého gentlemana Vinnetoua (snad jen v poněkud sofistikovanější formě ubírající ovšem na básnické kvalitě), když svému bílému bratru vysvětluje výhody „existence v kruhu„ namísto existence v ohraničení šesti stěnami :-) Přesvědčete se sami :

„Let’s have a real coordinates system firmly connected with a real laboratory on Earth, where all experiments testing the physical theories are performed. We know that this coordinates system moves around the Earth axis during an astronomical day i. e. it performs a quasi-circular motion. During the year it rotates around the Sun approximately in a quasi-circle together with the Earth. During 2.108 years it circulates in the quasi-circle around the centre of the Galaxy. It performs a quasi-uniform motion in a quasi-circle together with the Sun. The Galaxy performs a quasi-uniform and quasi-circle motion around the centre within the framework of metagalaxies of star clusters and our laboratory coordinates system on Earth together with it, etc. From the experimental testing of the law of inertia it is known that the body moves along the "plane" stated by a waterlevel, i. e. in fact it is not a straight-line uniform motion, but it is the motion in the circle of the Earth radius of R=6378 km. The space aeronautics show that space ships, Earth satellites and orbital laboratories move quasi-uniformly in almost a circle around the Earth.

The atomic theory shows that the electrons and the nucleus circulate around the centre of gravity of atom in approximate circles. The body rotating around its own axis (a flywheel) persists in this status. Similarly, the planets, stars, galaxies, molecules, nuclei and elementary particles rotate around their own axes. Since the uniform straight-line inertial motion cannot be achieved in a microworld, its place here is exclusively in the inertial quasi-circle motion. It is analogous in the macroworld. Each real "straight-line" motion can be replaced by a circle of a huge radius... The inertial rotation of body consists of a quasi-uniform motion (in the quasi circles) of body’s atoms. The inertial rotation of particle consists of a quasi-uniform motion (in the quasi-circles of subparticles - quarks, prequarks. „


Takže, celkem vzato : „jakákoliv hmota (atom, molekula, částice, těleso, vakuum) zůstává ve stavu kvazi-klidu nebo kvazi-rovnoměrného pohybu po kvazi-kružnici pokud vnější síly bla bla bla ...„, přičemž kvazi-rovnoměrný pohyb po kvazi-kružnici je to, co autorovým výčtem uvedené objekty (Země, kosmické lodě, satelity Země, orbitální stanice, planety, hvězdy, galaxie, molekuly, jádra a elementární částice :-)) konají . „Umažte„ slovní vatu a dostanete toto: a) jakákoliv hmota koná kvazi-rovnoměrný pohyb po kvazi-kružnici, b) kvazi-rovnoměrný pohyb po kvazi-kružnici je to, co koná jakákoliv hmota. Dokonalá definice v kruhu, odvolávající se na pojmy, které nebyly nezávisle definovány. Co je to kvazi-klid zůstává ovšem nadále obestřeno tajemstvím.


Bod b) odkazuje na definici t.zv. „našeho zákona šíření světla„, který můžete nyní sami posoudit :
„1.2.3. Our law of propagation of light (wave, intensity)
"The light (wave, intensity) is propagated in the medium in which the light is propagated (see 1.2.1.). „

Takže jste se dočkali i té ukázky tautologie :-)
Abych autorovi nekřivdil, je zde odkaz na definici prostředí, jímž se světlo šíří :
„1.2.1. New definition of medium, in which the light (wave, intensity) is propagated
"All mass (standstill and moving) including vacuum, consists of elementary particles, via which the light (wave or intensity) is propagated by Huygens principle. This principle states that each point of wave front (electromagnetic wave front) can be considered as a source of secondary wavelets (small intensities) propagated in all directions. Each source of secondary wavelets (small intensities) i. e. each particle of medium moves at the speed of the medium. In other words, the drag coefficient equals one (the complete drag).
At any moment the wave front (intensity front) is the envelope of these wavelets (electromagnetic wavelets)." „


Máte-li pocit, že jste na základě bodů 1.2.3. a 1.2.1. získali představu, jak se vlastně tedy EM vlny šíří prostředím a jste schopni tuto představu uvést do souladu s výsledky experimentů (Michelson-Morley, aberace, interferometr s proudícím prostředím, nerozlišitelnost podélného Dopplerova efektu při pohybu zdroje nebo detektoru atd.), pak jste na nejlepší cestě, jak získat Nobelovu cenu spolu s autorem [1] a „postaviť sa na plecia obrov a spoločne pomáhať aj čitateľom AmberZinu hľadať kamienky na brehu poznania a snáď sa niekedy v budúcnosti bude o Vás hovoriť podobne ako sa dnes hovorí o Einsteinovej Olympii„, abych zakončil krásným citátem z korespondence pana Vlčka.

Pokud snad tento pocit nemáte, nermuťte se tím příliš. Doufat pochopit to, co objevil pan Vlček, by znamenalo, že přeceňujete své schopnosti. „Na světě existují tisíce fyziků, kteří jsou schopni pochopit absurdní teorie jako teorie superstrun (velmi triviální teorie, která stojí na teorii relativity mimochodem), ovšem pochopit toto nové učení zase nemůže úplně každý.„ (Omlouvám se Luboši Motlovi, že jsem si od něho vypůjčil tento citát.)

Pokud byste se spokojili s výkladem šíření světla prostředím, založeným na primitivních a zastaralých pojmech do základů vyvrácené tradiční fysiky, počkejte si na pokračování.

Příjemný den přeje a zdraví
Jan Erben

Příště : Šíření světla.


Z redakční korespondence s panem Vlčkem:


From: "Pavel Vachtl" univers@comp.cz

To: "Lubomír Vlček" vlcek@netlab.sk  

Subject: Re: NOVE TRENDY VO FYZIKE

Date: Wed, 24 Mar 1999 04:03:28 +0100

> K mojej teorii par slov.Bol by som rad keby ste sa zoznamili aspon so

> zakladnymi pojmami vo fyzike a precitali si aspon uvodnu kapitolu

> knihy.

Vazeny pane,

oboji je u mne splneno. Studoval jsem teoretickou fyziku na MFF UK Praha a uvodni partie Vasi knihy jsem si precetl. Uprimne receno nevidim duvod, proc stavajici teorie opravovat a proc zrovna timto zpusobem, jakym to delate Vy ( napr. misto eteru rikate medium, ale myslite tim neco dost podobneho). Bud Vase teorie predpovida presne totez, co teorie relativity, pak je ovsem trochu nadbytecna. Je to v podstate jakasi "alternativni, duplicitni teorie", rovnocenna TR, avsak mene elegantni. Takovych teorii je spousta. Nebo Vase teorie predpovida efekty, ktere TR nepredpovida. Pak je to ovsem jiz zajimavejsi a bylo by nutno experimentalne proverit, jestli to odpovida empirii, realite. Nic takoveho jsem ve Vasi knize bohuzel nenasel (je ovsem mozne, ze jsem se spatne dival). Pak je tady jeste moznost, ze se domnivate, ze primo TR je v rozporu s nekterymi experimenty. To ovsem neni prilis pravdepodobne - TR je potvrzovana cim dal tim vic, ma velkou prediktivni silu a zadny rozpor v domene TR neni na obzoru.

Pokud byste mohl ctenarum AmberZinu strucne vylozit, v cem tkvi podle Vas hlavni plus, prinos Vasi teorie vuci tem teoriim, ktere udajne chcete opravit, radi takovyto Vas clanek zverejnime. Jinak pripravujeme fyzikalni rozbor Vasi knihy, podobny tomu, jaky je jiz na www v pripade tezi pana Bolca.

> Potom by ste nemohli tak dehonestujuco sa vyjadrovat o knihe ktora

> opravuje nielen Einsteina ale aj Newtona,

> Maxvella,Dopplera a dalsich fyzikov na zaklade experimentov a logickych

> prisne vedeckych uvah.Nespinte cistu vedu prosim Vas,

Nedomnivam se, ze by teorie pana Einsteina, ktera je sama opravou Newtona, v nekvantove oblasti potrebovala opravit. Pokud chcete napsat strucny vytah, uvod k Vasi knize, ve kterem byste vylozil podstatu te Vasi opravy, bylo by to vzhledem ke ctenarum velmi zadouci.

> zvlast ked jej nerozumiete.Ked Vas mozem poziadat informacie o knihe dajte

> na pravu mieru.Pomozete poznaniu medzi ludmi.

Mate moznost informace o knize uvest na pravou miru sam - tim, ze k tomu napisete svuj vlastni clanek. Nikdo jiny to nedokaze lepe, nez Vy sam. Proto neni dobre, abych to delal ja, kdyz mam navic ponekud jiny nazor.

S pozdravem Pavel Vachtl, AmberZine http://amber.zine.cz/


From: vlcek@netlab.sk

To: "Pavel Vachtl" univers@comp.cz

Subject: Re: NOVE TRENDY VO FYZIKE

Date: Wed, 24 Mar 1999 23:53:11 +0100 

>> K mojej teorii par slov.Bol by som rad keby ste sa zoznamili aspon so

>> zakladnymi pojmami vo fyzike a precitali si aspon uvodnu kapitolu

>> knihy.

>Vazeny pane,

>oboji je u mne splneno. Studoval jsem teoretickou fyziku na MFF UK Praha

>a uvodni partie Vasi knihy jsem si precetl. Uprimne receno nevidim duvod,

>proc stavajici teorie opravovat a proc zrovna timto zpusobem, jakym

>to delate Vy ( napr. misto eteru rikate medium, ale myslite tim neco dost podobneho).

Einsteinova teoria relativity je zhlukom takych paradoxov ako je paradox dvojciat,zavislost casu na rychlosti,zavislost hmotnosti na rychlosti,zavislost dlzky t.j.aj objemu na rychlosti co ziaden rozumny clovek nemohol pripustit ani v minulosti ani v sucasnosti,ani v buducnosti nikdy nepripusti.Taketo uvahy mozu pripustit len matematicky fanatici,ktori si zadefinuju nejake matematicke operacie a v ich ramci sa hraju ako male deti na vedcov. Ved uvazte sam.Ako moze castica v klude s takmer nulovou hmotnostou pri nadobudnuti rychlosti svetla mat nekonecne velku hmotnost? Ako sa moze Galaxia pohybujuca sa rych lostou svetla scvrknut na bezrozmerny bod?Ako moze clovek pohybujuci sa rychlostou svetla zit a pritom nezostarnut ani o najmensi zlomok casu? Vsetky tieto hluposti su neospravedlnitelne vo vede. MEDIUM NIE JE eter.Je to prostredie v ktorom sa vlnenie siri.Bez MEDIA niet vlnenia!Vakuum je tiez medium zlozene z elementarnych castic a je uplne strhavane pohybom planet,hviezd...ETER je cosi nehybne,/resp ciastocne strhavane prostredim v ktorom sa vlnenie siri / je to takisto zly pojem vo fyzike t.j. hlupost.

>Bud Vase teorie predpovida presne totez, co teorie relativity, pak je ovsem trochu nadbytecna.

Moja teoria vychadza z uplne novych pojmov vo fyzike /quasikruhovy zotrvacny pohyb,cas plynie rovnako v kazdej suradnicovej sustave, hmotnost sa pohybom nemeni,dlzka ani objem sa mi pohybom neskracuje ale meni sa len polomer siloveho dosahu pohybujucich sa castic, telies,planet,hviezd...Moja teoria sa radikalne odlisuje od Einsteinovej pre rychlosti vacsie ako polovica rychlosti svetla.Pre rychlosti blizke rychlosti svetla su rozdiely obrovske,porovnajte ENERGIE V CASTI 5 SVEDOMIE FYZIKA.

>Je to v podstate jakasi "alternativni, duplicitni teorie", rovnocenna TR, avsak mene elegantni.

>Takovych teorii je spousta.

>Nebo Vase teorie predpovida efekty, ktere TR nepredpovida. Pak je to ovsem jiz

>zajimavejsi a bylo by nutno experimentalne proverit, jestli to odpovida empirii, realite.

Pokial dokazete postavit rotujuce teleso trebars rotujucu plazmu v silnom magnetickom poli,ktoru by ste donutili navyse rotovat zrychlene mozte zostrojit tzv. UFO. Obvodova rychlost takejto plazmy by mala byt zrovnatelna s rychlostou svetla.Technicky to bude snad mozne o 100 rokov? V knihe je mnoho pokusov,ktore je mozne overit aj za sucasneho technickeho stavu.Treba knihu citat podrobne a uplne zabudnut na Einsteinove nezmysly.

>Nic takoveho jsem ve Vasi knize bohuzel nenasel (je ovsem mozne, ze jsem

>se spatne dival).

Zatial ste sa nezbavil priestorocasu,priamociareho rovnomerneho pohybu, Newtonovho zakona zotrvacnosti,fyzikalnej definicie sucasnosti,invariantnych suradnicovych sustav,invariantnosti intervalu,linearneho tvaru interferencneho pola,symetrickeho tvaru intenzity pohybujuceho sa naboja,zavislosti hmotnosti na rychlosti a spusta dalsich hluposti,ktore ste si pocas studii teoretickej fyziky na MFF UK Praha osvojil /prosim bez urazky pretoze to iste som absolvoval aj ja pocas svojich studii v mladosti,Einstein bol pre mna bohom a niektore jeho nazory na vojnu a jeho hodnotovy rebricek je aj doposial mojim vzorom.../ Veda sa ale vyvija dalej a kazdy z nas ma povinnost hluposti z nej odstranovat aby sme nemuseli zostat pre buduce generacie hlupakmi.

>Pak je tady jeste moznost, ze se domnivate, ze primo TR

>je v rozporu s nekterymi experimenty.

Rozpor s experimentami v ramci priestorocasu nikdy nikto nenajde,pretoze v jeho ramci Einsteinova TR je nenapadnutelna.,matematicky presna.Mimo tohto ramca je suborom hluposti od definovania pojmov / priestorocas,fyzikalna definicia sucasnosti,priamociary pohyb,... / az po dosledky /paradox dvojciat,doba zivota castic v zavislosti na rychlosti,zavislost hmotnosti na rychlosti.../

>To ovsem neni prilis pravdepodobne - TR je

>potvrzovana cim dal tim vic, ma velkou prediktivni silu a zadny rozpor v domene TR

>neni na obzoru.

Este stale si to myslite?

>Pokud byste mohl ctenarum AmberZinu strucne vylozit, v cem tkvi podle Vas hlavni

>plus, prinos Vasi teorie vuci tem teoriim, ktere udajne chcete opravit, radi takovyto Vas

>clanek zverejnime.

Napisat knihu pre laikov ma vyzyva uz treti rok aj moj vydavatel a spusta dalsich ludi aj zo zahranicia ktori my fandia /spanieli,portugalci, americania,rusi,.../ Pracujem na tom len mam trochu problem s kvalitnym prekladom do anglictiny a momentalne zapasim este s publikovanim odbornych clankov v TeXu,LATeXu resp.REVTeXu pre aps.org . Mnoho fyizikov zo sveta sa mi stazuje ze sa nemoze dostat ku mnou citovanym experimentom Fizeauov,Harressov,Kaufmannov,../ V sucasnosti rozosielam knihu v elektronickej podobe do kniznic po celom svete pokial potvrdia zaujem o nu a zaslu mi svoj Email.

Knihu zasielam v zipovej forme /606KB/ zdarma.

Co sa tyka uverejnenia clanku u Vas som za zverejnenie nasho sucasneho dialogu,pretoze monolog nikdy nie je tak konstruktivny.

>Jinak pripravujeme fyzikalni rozbor Vasi knihy, podobny tomu,

>jaky je jiz na www v pripade tezi pana Bolca.

Budem velmi rad ak sa budem moct ja ja k tomu rozboru vyjadrit.Dopredu Vam dakujem za taku moznost.

>> Potom by ste nemohli tak dehonestujuco sa vyjadrovat o knihe ktora

>> opravuje nielen Einsteina ale aj Newtona,

>> Maxvella,Dopplera a dalsich fyzikov na zaklade experimentov a logickych

>> prisne vedeckych uvah.Nespinte cistu vedu prosim Vas,

>Nedomnivam se, ze by teorie pana Einsteina, ktera je sama opravou Newtona,

Vypocet kinetickej energie podla Vlcka tiez prechadza do klasikej NEWTONOVEJ pre male rychlosti ,ale pre rychlosti blizke rychlosti svetla sa hodne odlisuje od Einsteinovych vypoctov,takmer "zhoda s Einsteinom" je len do 0,5c.

>v nekvantove oblasti potrebovala opravit. Pokud chcete napsat strucny vytah,

>uvod k Vasi knize, ve kterem byste vylozil podstatu te Vasi opravy,

>bylo by to vzhledem ke ctenarum velmi zadouci.

Prosim Vas pouzite horeuvedene myslienky - nas dialog.

>> zvlast ked jej nerozumiete.Ked Vas mozem poziadat informacie o knihe dajte

>> na pravu mieru.Pomozete poznaniu medzi ludmi.

>Mate moznost informace o knize uvest na pravou miru sam - tim, ze k tomu

>napisete svuj vlastni clanek. Nikdo jiny to nedokaze lepe, nez Vy sam.

Fyzikov s podobnym zmyslanim ako mate doteraz Vy je este dost.Uverejnenie uvah vo forme nasho horeuvedeneho dialogu by najviac pomohlo poznaniu a vede vobec.

>Proto neni dobre, abych to delal ja, kdyz mam navic ponekud jiny nazor.

Nebojme sa postavit na plecia obrov a preto spolocne pomahajme aj citatelom AmberZinu hladat kamienky na brehu poznania a snad sa niekedy v buducnosti bude o nas hovorit podobne ako sa dnes hovori o Einsteinovej Olympii.

S pozdravom

L.Vlcek


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát