Novinky z astronomie

HST "přeměřil" vesmír
První 3D mapa Marsu
MGS podrobně snímkuje povrch Marsu
Nové snímky z HST
Nejchladnější hnědí trpaslíciHST "přeměřil" vesmír
NGC 4603
NGC 4603, nejvzdálenější galaxie, ve které byly detekovány cefeidy.
[35.23 Kb, 800 x 526]
Klíčový tým Hubble Space Telescope (HST) oznámil na tiskové konferenci konané 25. května výsledky své devítileté práce, jejímž cílem bylo precizní změření vzdáleností ve vesmíru, které je nezbytně nutné pro stanovení stáří, rozměrů a budoucnosti vesmíru. Nová měření umožnila především stanovit přesněji hodnotu tzv. Hubbleovy konstanty, které udává rychlost rozpínání vesmíru. Toto byl vlastně jeden ze tři základních úkolů HST, když byl v roce 1990 vypouštěn. Hubbleovu konstantu se astronomové pokoušejí změřit už 70 let, od té doby, co Edwin Hubble zjistil, že galaxie se od sebe vzdalují rychlostmi úměrnými jejich vzájemné vzdálenosti. V minulosti se naměřené hodnoty nacházely v intervalu od 50 do 100 kilometrů za sekundu na megaparsek [km/s/Mpc] (1 Mpc = 3,26 miliónu světelných roků). Výsledkem klíčového projektu je hodnota 70 km/s/Mpc s nejistotou pouhých 10 procent. To znamená, že se rychlost vzdalování dané galaxie zvýší o 260 000 km/h rychleji na každé 3,3 milióny světelných roků. O velkém zpřesnění hodnoty konstanty řekl dr. Robert Kirshner z Harvardské university, člen týmu: "Faktor dva je jako když si nejste jisti, zda je to jedna stopa nebo dvě. Deset procent je jako když hovoříte o jednom palci. Je to velký krok kupředu."

Vědci použili Hubbleův dalekohled k pozorování vzdálených galaxií, nejvzdálenější byla NGC 4603 nacházející se 108 miliónů sv. r. od nás, a objevili v nich téměř 800 cefeid, zvláštní skupiny pulsujících hvězd, které se používají pro přesné měření vzdáleností ve vesmíru. Třebaže jsou poměrně vzácné, jsou velmi užitečné jako tzv. standardní svíčky, protože je u nich velmi dobře známa závislost mezi periodou pulsací a jejich svítivostí. Kombinací změřené Hubbleovy konstanty a odhadů hustoty vesmíru určili vědci jeho stáří na 12 miliard let. To je v dobré shodě s nejstaršími pozorovanými hvězdami. Tato hodnota platí pro vesmír nacházející se pod kritickou hustotou, která je hranicí mezi věčně se rozpínajícím vesmírem a vesmírem, který se bude v budoucnosti smšťovat. Ale i tak tato hodnota stáří vesmíru znamená podstatné upřesnění, protože dříve se udávaly hodnoty mezi 10 a 20 milióny lety. A zároveň nedochází k paradoxu, kdy některé hvězdy byly starší než samotný vesmír. Klíčový tým sdružuje 27 astronomů z 13 vědeckých ústavů z celého světa.

Zpět na počátek (Podle NASA Press release 99-65 ze dne 25. května

První 3D mapa Marsu
Impaktní pánev dostatečně hluboká na to, aby se do ní vešel celý Mt. Everest, a překvapivý sklon údolí Valles Marineris jsou středem pozornosti na první globální 3D mapě povrchu Marsu, která byla nedávno zveřejněna. Mapa byla sestavena na základě měření laserovým výškoměrem MOLA umístněným na palubě sondy Mars Global Surveyor (MGS). Mapa byla poskládána z 27 miliónů měření pořízených v letech 1998 a 1999. Data byla shromázděna do globální sítě s body vzdálenými 60 km na rovníku a méně na jiných částech povrchu. Každá výška je určena s přesností 13 metrů, ale velké oblasti ploché severní polokoule jsou změřeny s přesností lepší než 2 metry. Dr. Carl Pilcher z NASA řekl: "Tato neuvěřitelná databáze znamená, že nyní známe topografii Marsu lépe než mnohé kontinentální regiony na Zemi." Data budou sloužit jako základní referenční příručka pro vědce zkoumající Mars po dobu mnoha následujících let. Ukazuje se, že rozdíl mezi nejníže a nejvýše položeným místem na Marsu je celých 30 km, což 1,5 násobek této hodnoty na Zemi.

Výšková mapa Marsu
Výšková mapa Marsu. Červeně jsou znázorněny nejvýše položené oblasti, modře nejníže položené.

Impaktní pánev Hellas
Topografie impaktní pánve Hellas
[30.36 Kb, 504 x 378]
Nejpodivnějším zjištěním je obrovský rozdíl mezi nízkou a hladkou severní polokoulí a těžce kráterovanou jižní polokoulí, která je v průměru o 5 km vyšší než severní. Dalším výrazným znakem je obrovská impaktní pánev Hellas, která je hluboká 9 km, má průměr 2100 km a je obklopena prstencem dosahujícím výšky až dvou kilometrů nad okolním terénem a zasahujícím až do vzdálenosti 4000 km od středu pánve. Tento prstenec obsahuje materiál, který byl s největší pravděpodobností vyvržen při dopadu planetky o průměru 3,5 km. Rozdíl ve výškách mezi jižní a severní polokoulí měl největší vliv na globální tok vody v dávné historii Marsu. Nové modely ukazují, že na severní polokouli se odváděla voda z 3/4 povrchu Marsu. Množství vody vyskytující se v současné době na Marsu bylo odhadnuto na základě průzkumu obou polárních oblastí. Horní limit pro něj je mezi 3,2 a 4,7 miliónů krychlových kilometrů, což je 1,5x více než množství vodního ledu pokrývajícího Grónsko. Jestliže jsou obě polární čepičky tvořeny kompletně vodou, dostáváme objem vody ekvivalentní globální vrstvě od 22 do 33 metrů hluboké, což je asi 1/3 minimální hloubky předpokládaného starověkého oceánu na Marsu. Zjišťování topografie Marsu pokračuje i nadále, přístroj MOLA denně získá dalších 900 000 měření.

Zpět na počátek (Podle Tiskové zprávy z NASA ze dne 27. května)

MGS podrobně snímkuje povrch Marsu
Na Marsu ještě chvíli zůstaneme. Jak už jsem se zmínil v posledních astronomických novinkách, sonda Mars Global Surveyor (MGS) zahájila podrobné mapování povrchu Marsu a průzkum jeho atmosféry. Zpočátku se vyskytly problémy s velkou pohyblivou anténou, ale v současné době sonda pracuje normálně a zásobuje pozemský tým tokem nových dat o rudé planetě. Zpět k problémům s anténou - ukázalo se, že přeci jenom není zcela pohyblivá, její pohyblivost je v jednom směru poněkud omezena, což ale v současné době nevadí. Situace se zhorší v únoru příštího roku, protože v té době bude vzájemná pozice Země a Marsu taková, že anténu nebude možné nasměrovat přímo na Zemi. Problémem se zabývají inženýři na Zemi, věřme, že do té doby naleznou přijatelné řešení a nedojde k přerušení toku dat. A nyní se raději podívejme na některé nové snímky, které nám sonda od Marsu poslala.

Tyrrhenna Patera Tyrrhenna Patera - starověký vulkán nacházející se na jižní polokouli. Snímek ukazuje svahy a údolí na spodním severovýchodním okraji vulkánu. Vidíme malé, jasné duny pokrývající udolí a dno kráteru. Slunce svítí nízko zprava, snímek zachycuje oblast o průměru 3 km a byl pořízen na začátku května.
[26.09 Kb, 292 x 600].

Apollinaris Patera Apollinaris Patera - na snímku vidíme skvrny jasných oblaků visících nad vrcholem této sopky za marťanského odpoledne. Další starověký vulkán nacházející se v blízkosti rovníku, je asi 5 km vysoký a jeho kaldera - téměř kruhový kráter na vrcholu - má průměr 80 km. Snímek je ve falešných barvách a byl pořízen v dubnu.
[42.68 Kb, 429 x 697].

Tharsis volcanoes Na severní polokouli je léto a oblaka jsou velmi častým jevem nad vulkány v oblasti Tharsis. Bíle mraky úplně vlevo visí nad sopkou Olympus Mons a blíže středu nad Ascraeus Mons. Ve spodní třetině snímku můžeme vidět slavné údolí Valles Marineris, které je dlouhé jako Severní Amerika. Snímek byl pořízen během devíti obletů v dubnu a je také ve falešných barvách.
[16.44 Kb, 556 x 600].

Zpět na počátek (Podle Mars Global Surveyor - Welcome to Mars!)

Nové snímky z HST
O Hubbleově kosmiském dalekohledu (HST) už byla v dnešních novinkách řeč v souvislosti s jeho klíčovým projektem. Nyní si ukážeme některé další snímky, pořízené tímto dalekohledem a uvolněné v poslední době.

Galaxie NGC4650a Tato zvláštní galaxie NGC4650A s "polárním prstencem" zvítězila v hlasování veřejnosti o tom, na který objekt se HST zaměří. Hlasovalo pro ni 8000 voličů. Mechanismus vzniku takového prstence není zcela pochopen. Pravděpodobně vznikl při srážce dvou galaxií před miliardou let. To, co zbylo z jedné z galaxií tvoří vnitřní prstenec starých rudých hvězd uprostřed. Mezitím se jiná, menší galaxie dostala nebezpečně blízko a byla poškozena či zničena. Materiál z této galaxie byl zachycen a vznikl z něj druhý, větší disk, který je na ten vnitřní téměř kolmý. Snímek je opět v nepravých barvách, galaxie se nachází ve vzdálenosti 130 miliónů světelných roků.
[25.00 Kb, 480 x 600].

Gravitační čočky Na dalším obrázku si můžeme prohlédnout snímky 10 nejlepších kandidátů na gravitační čočky pořízených Kosmickým dalekohledem. Díky citlivosti a vysokému rozlišení HST můžeme sledovat slabé a vzdálené čočky, které by nemohly být detekovány pozemskými dalekohledy. HST odkryl exotické tvary, prstence, oblouky a kříže, které jsou optickými klamy vyprodukovanými gravitačními čočkami, velmi hmotnými útvary, které umožňují nahlédnout do vzdálených částí vesmíru. Mezi desítkou kandidátů je i první čočka objevená HST v roce 1995. Tento kandidát byl nedávno potvrzen spektroskopicky s pomocí největších pozemských dalekohledů. Zjistilo se, že čočkou je eliptická galaxie vzdálená 7 miliard světelných roků, která sama zobrazuje kvasar, jehož vzdálenost je 11 miliard sv. r.
[54.57 Kb, 754 x 600].

NGC 3603 Na snímku obří galaktické mlhoviny NGC 3603 zachytil HST různá stádia životního cyklu hvězd. Vlevo nahoře od středu snímku je modrý veleobr zvaný Sher 25 s unikátním diskem žhavého plynu připomínajícím supernovu SN1987A. V blízkosti středu je vidět hvězdokupa, ve které dominují mladé horké Wolf-Rayetovy hvězdy a ranné hvězdy typu O. Proud ionovaného záření a hvězdného větru "vyfoukl" velkou dutinu kolem hvězdokupy. Vpravo nahoře vidíme temná oblaka, která jsou pravděpodobně počátečními fázemi vývoje hvězd. Vpravo od hvězdokupy se nalézají obří plynové sloupy, které vznikly při interakci ionizovaného záření s chladnou hmotou molekulových oblaků. A konečně vpravo dole jsou dvě kompaktní emisní mlhoviny, které byly interpretovány jako plyn a prach vypařený z pravděpodobných protoplanetárních disků.
[37.35 Kb, 503 x 600].

AB Aur Poslední dnešní snímek nám ukazuje podrobný pohled na disk prachu a plynu obklopující vyvíjející se hvězdu AB Aur. HST pomocí přístroje STIS ukazuje nevídané detaily disku včetně zhluků, které by mohly být zárodky formujících se planet. Obyčejně mladé žhavé hvězdy přezáří své nejbližší okolí a proto zde byl použit koronograf, který záření hvězdy odstínil. Snímek vlevo byl pořízen 2,2 m dalekohledem na Hawai, snímek vpravo HST. Zachycená oblast je 9x větší než Sluneční soustava. Disk okolo hvězdy má průměr 1300 AU (vzdálenost Země-Slunce). Nalevo od hvězdy jsou mj. pozorovatelné malé chomáčky hmoty, které mají ve skutečnosti průměr od 14 do 32 AU a jsou na hranici rozlišitelnosti HST.
[44.37 Kb, 800 x 584].

Zpět na počátek (Podle HST News 1999)

Nejchladnější hnědí trpaslíci
Nejchladnější dosud pozorovaní hnědí trpaslíci, objekty, které nejsou ani hvězdami ani planetami, byly detekováni dvojicí dalekohledů sponzorovaných NASA a National Science Foundation. Hnědí trpaslíci jsou mnohem větší než největší planety, ale na rozdíl od nich se neformují v okolí jiných hvězd. Nemůžeme je ale přiřadit ani k hvězdám, protože nikdy nedosáhnou takové teploty, aby v jejich nitru mohla být zažehnuta termonukleární reakce. Čtyři trpaslíci byly objeveni po prohlédnutí miliónů dalších objektů na snímcích pořízených dvěma 1,3m dalekohledy v Arizoně a v Chile, v rámci projektu Two-Micron All Sky Survey (2MASS), což je přehlídka oblohy na infračervených vlnových délkách. Objekty jsou příliš chladné na to, aby byly detekovány i ve viditelném oboru spektra. Pomocí Keckova dalekohledu se poté zjistila přítomnost metanu, který prozradil jejich nízkou teplotu. Metan se totiž může formovat pouze při teplotách nižších než 900 stupňů C. Vědci se domnívají, že se tyto objekty nachází ve vzdálenostech pouze 30 sv.r. A protože jsme schopni pozorovat pouze ty nejbližší, je dost možné, že je jimi naše Galaxie přeplněná. Objevené 4 exempláře se nalézají v souhvězdích Velké Medvědice, Lva, Panny a Havrana. Projekt 2MASS se nyní nachází v polovině zamýšlené doby 3,5 roku, během které by měl zkatalogizovat milión galaxií, 300 miliónů hvězd a další objekty. Více o projektu na
[http://www.ipac.caltech.edu/2mass/]

Zpět na počátek (Podle JPL Press Release ze dne 1. června)


Pavel -NewI'm- Koten
3. června 1999
Počet návštěv -

Zpět na ASTRO