| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Základní struktura HTML dokumentu

Každý HTML dokument by měl mít určitou předem danou strukturu. Je dána použitím několika tagů, které definují, jaká část dokumentu k čemu slouží. Zároveň udávají i některé další informace užitečné pro prohlížeč.

HTML

Je to dvojice tagů: <HTML>...</HTML>.

Tyto tagy specifikují, že se jedná o dokument typu Hypertext MarkUp Language. Proto by každý váš HTML dokument měl začínat tagem <HTML> (měl by být vždy jako první tag dokumentu) a končit tagem </HTML>. Za ním by se už neměl nacházet žádný další text, bude ignorován.

HEAD

Dvojice tagů: <HEAD>...</HEAD>, hlavička dokumentu.

Měla by se nacházet hned za úvodním tagem <HTML>. Slouží pro umístění rozličných informací o dokumentu (viz dokumentace HTML/2.0). Musí obsahovat alespoň titulek dokumentu, tedy následující tag <TITLE>.

TITLE

Opět dvojice tagů: <TITLE>...</TITLE> - titulek.

Každý HTML dokument by tento tag měl obsahovat.

Musí být vždy umístěn uvnitř hlavičky. Text umístěný mezi počátečním a koncovým tagem je při prohlížení dokumentu zobrazován v titulku okna vašeho browseru.

Jeho další funkcí je identifikace daného dokumentu v rámci celkové struktury vašich WWW stránek a používá se pro záznam (historii) pořadí, v jakém jste stránkami procházeli.

Uvnitř tohoto tagu se nesmí nacházet žádný další tag.

Pozn.:
* Maximální délka titulku není definována. Protože ale příliš dlouhé titulky by nemusely být některými browsery zobrazovány korektně, je doporučováno jeho délku omezit na 64 znaků.
* Pokud tagy <TITLE>...</TITLE> v dokumentu neuvedete, prohlížeč použije jako titulek URL adresu dokumentu.
* Je nutné si uvědomit, že žádný z výše uvedených tagů neovlivňuje samotnou podobu dokumentu. Pouze definují typ dokumentu a další náležitosti dle specifikace.

BODY

Poslední dvojice tagů tvořících základní strukturu dokumentu HTML:
<BODY>...</BODY>,
vlastní obsah stránky.

Vždy následují za hlavičkou <HEAD>...</HEAD>. Vymezují samotné tělo dokumentu, tedy celý obsah vaší stránky. Vše co bude popsáno v následujících kapitolách, tedy veškerý text, musí být uvnitř těchto tagů.


Příklad:

Celá struktura vašeho dokumentu by tedy mohla vypadat takto:

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Titulek vaší stránky</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  ...
  Obsah vaší stránky včetně jednotlivých formátovací tagů.
  ...
  </BODY>
  </HTML>

Změna barev na stránce

V předcházejícím textu byla popsána standardní struktura HTML dokumentu. Jak je ale přímo nyní vidět, zobrazí se celá stránka se standardním (většinou šedivým) pozadím. Pokud bychom ji chtěli zpestřit barvami, je možno doplnit počáteční tag <BODY> o následující atributy.

BACKGROUND="picture_file.ext"
použije obrázek picture_file.ext jako podklad pro stránku.

BGCOLOR="#rrggbb"
nastaví barvu pozadí stránky. Ta je definována v barevném modelu RGB hodnotami jednotlivých složek. Jednotlivé hodnoty pro červenou (RED, tedy rr), zelenou (GREEN, tedy gg) a modrou (BLUE, tedy bb) se zadávají hexadecimálně v rozsahu 00H - FFH.

TEXT="#rrggbb"
stejným zpusobem definuje barvu normálního textu.

LINK="#rrggbb", VLINK="#rrggbb" a ALINK="#rrggbb" nastavují barvu aktivního textu, tedy jednotlivých odkazů. LINK pro základní podobu,VLINK pro již dříve "navštívený" odkaz a ALINK pro odkaz, který právě aktivujeme.


Příklady:

Tato stránka při změně tagu <BODY> na <BODY BACKGROUNG="radtex2.jpg"> bude vypadat takto.

A při změně tagu na <BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#F0F0F0" LINK="#FFFF00" VLINK="#22AA22" ALINK="#0077FF"> takto.


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |