| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Terminologie

Tagy

Text uvnitř HTML dokumentu je řízen tzv. tagy (česky nejspíše štítky).

Za tag jsou považovány všechny znaky souboru nacházející se uvnitř závorek '<' a '>'. Text uvnitř tagu není prohlížečem (Netscape Navigator, Mosaic) zobrazován a je místo toho použit k formátování textu a jeho řízení - hypertextové linky, tvar písma, nadpisy...
Např. zdrojový text:

     Chci <B>zvýraznit</B> slovo.
bude zobrazen jako:
     Chci zvýraznit slovo.
V této větě byly využity tagy <B> a </B>, kterými jsme obklopili text, jež má být zobrazen tučně (bold).

Jak je patrné, tagy bývají přítomny ve dvojicích. Počáteční tag zapíná určitou vlastnost textu, koncový tag tuto vlastnost vypíná. Koncové tagy obsahují bezprostředně po otevírací závorce '<' znak '/'. Počáteční tag <B> tedy zapnul 'tloušťku' písma, kterou koncový tag </B> opět vypnul.

Některé tagy nemusí vystupovat v párech - pro přechod na nový řádek např. použijeme tag <BR> (Break line), zatímco na koncový tag </BR> nebude prohlížeč nijak reagovat.

Chybné (syntakticky nesprávné) tagy a atributy jsou prohlížečem ignorovány.
Tedy HTML věta:

     Chci <B neznamy_atribut >zvýraznit</B?> slovo.
bude zobrazena jako:
     Chci zvýraznit slovo.
Pozn.:
* Uvnitř tagů není brán ohled na velká a malá písmena. Např. tagy <ceNteR> a <CenTer> jsou interpretovány shodně.
* Název tagu musí následovat bezprostředně za otevírací závorkou. Tag <B > je tedy syntakticky správně, zatímco < B> nikoliv.

Atributy a jejich hodnoty

Složitější tagy, ve kterých je zapotřebí nastavit různé parametry, mohou obsahovat další rozšíření:
      <IMG SRC="obrazek.gif" ALIGN=right> 
například vloží obrázek obrazek.gif tak, aby jeho pravý okraj byl vždy zarovnán s pravým okrajem okna prohlížeče.

V uvedeném tagu <IMG> se vyskytly dva tzv. atributy. Atribut SRC odkazoval na soubor formátu GIF, ve kterém je obrázek na serveru uložen, druhý atribut způsobil zmíněné zarovnávání.

To, co se vyskytuje za znakem '=', tedy např. "obrazek.gif", budeme dále nazývat hodnotou (atributu SRC).

Pozn.:
* Uvozovky obklopující hodnotu atributu jsou nepovinné, musíme je použít pouze v případě, že se v řetězci hodnoty vyskytne znak mezery.
* U některých atributů nemusíme uvádět hodnotu, atribut má potom hodnotu defaultní, tedy přednastavenou. Např. v tagu <BR clear> má atribut CLEAR hodnotu ALL.


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |