MENU:

ÚVOD

 

Návrat do rubriky Occamova BřitvaDISKUSE O STRUKTURALISMU A CÍLECH SISYFA
1.Prof. J.Heřt: Současný, poněkud zdeformovaný VESMÍR

 

2.Doc.V.Hořejší: Slovo do vlastních řad

 

3.Dr. J.Zrzavý: Přituhuje

 

4. Prof.J.Heřt: Replika na "Slovo do vlastních řad" V. Hořejšího

 

5. Doc.V.Hořejší: odpověď na dr.Zrzavého

 

6. Prof. J. Heřt: odpověď na dr.Zrzavého
2.

Václav Hořejší

Slovo do vlastních řad

Sisyfos se určitě stal nepřehlédnutelným fenoménem – docela úspěšně se snaží neutralizovat nebo aspoň zmírňovat dnešní expanzi módní protivědecké iracionality, šarlatánství i cynického obchodu s lidskou hloupostí. Mám ale obavu, aby tato záslužná činnost nebyla někdy diskreditována tím, že se někteří Sisyfové bojovně obracejí i nesprávným směrem.

Rozhodně bychom se neměli tvářit jako všeznalí majitelé jediné a posvěcené pravdy, když začneme bruslit třeba na tenkém ledě dnešní vývojové biologie, v níž probíhá vědecky legitimní a docela zajímavý spor mezi ortodoxními neodarwinisty a jejich odpůrci. Právě tak je pošetilé známkovat ty, kdo třeba zastávají poněkud netradiční názory na to, jaký je poměr klasických genetických a epigenetických faktorů při formování živého organismu resp. při evoluci. Neblamujme se suverénními odsudky těch, kteří poukazují na to, že naše skutečné znalosti o tom, jak vlastně vznikají nové biologické druhy, jsou opravdu velmi a velmi omezené.

Právě jako programové skeptiky by nás mělo velmi zajímat, s jakými problémy zápolí dnešní evoluční biologie, a jak přesvědčivě umí odpovídat na někdy hloupé, ale někdy i docela provokativně stimulující otázky různých odrůd kreacionistů či strukturalistů. Mementem nám budiž ona slavná blamáž francouzské Akademie o nemožnosti existence meteoritů ("Kameny s nebe padat nemohou, protože tam žádné nejsou").

A proboha, nebuďme hlasateli pokud možno žádného, a tím méně militantního ateismu! "Rozumné" náboženství je v současné době cenným spojencem vědy v boji proti pověře, tmářství a šarlatánství. Uvědomme si, že za věřícího se považoval například i Albert Einstein; vůbec by neškodilo, kdyby si každý vědec dobře přečetl, co o těchto věcech napsal. Je zcela falešné, když přední Sisyfos hodí při veřejné přednášce do jednoho pytle kreacionisty a ty, kteří věří v tzv. "primární ideu" (= Boha filozofů), která stojí za tím, že přírodní konstanty a zákony jsou právě takové, jaké jsou, a tudíž přenejmenším umožňují, či spíše zákonitě vedou ke vzniku života, vědomí a bůhví čeho ještě dalšího (pochopitelně prostřednictvím čistě fyzikálních, evolučních procesů).

Bude-li Sisyfos (nebo někteří jeho členové) iracionálně bojovat i proti svým přirozeným spojencům z řad věřících vědců, propagovat "vědecký ateismus", nebo bude-li nemoudře zastávat autoritativní stanoviska k problémům, které jsou ve vědě dosud kontroverzní, může se z něj snadno stát další sekta nesnášenlivých a v zásadě nevědeckých vyznavačů jediného správného "-ismu". Takové chování by bylo vysoce kontraproduktivní i v tom hlavním – nekonečném zápase s opravdovou iracionalitou a šarlatánstvím. Uchovejme si hlavně kritický, střízlivý rozum a pokornou schopnost a ochotu pochybovat i o svých zdánlivě jasných a definitivních názorech.

Musím přiznat, že mi v hlavě leží ještě jedna věc – nekamenujte mě za to, prosím! Je jistě správné odhalovat šarlatánství různých homeopatů a léčitelů, které tahá lidem peníze z kapsy a ještě může ohrozit jejich zdraví tím, že zanedbávají řádnou lékařskou péči. Na druhé straně je jisté, že tyto "alternativní" léčebné postupy jsou u značné části pacientů účinné prostě proto, že působí placebo efekt a proto, že mnozí léčitelé jsou vědomě či nevědomě dobrými psychoterapeuty. Je škoda, že standardní medicína tyhle věci umí tak špatně a že lékaři jsou v tomto směru tak naprosto nedostatečně vychováváni. Všichni asi máme vlastní negativní zkušenosti s neosobními a někdy dokonce i dosti protivnými lékaři, kteří sice většinou předepíší správný "prášek", ale o existenci a důležitosti psychosomatické složky nemoci snad ani neví. Nebylo by špatné, kdyby Sisyfos upozorňoval i na tuto podivnou iracionalitu standardní medicíny a snažil se přispět k nápravě.

Musím se přiznat, že bych neměl nikterak vítězný pocit, kdyby se podařilo zakázat veškeré léčitele, kteří umějí na principu sugesce a indukované autosugesce pomáhat lidem od úporných bolestí hlavy či žaludku, psychických traumat nebo některých alergických potíží. Daleko lepší by bylo, kdyby se tyhle dovednosti postupně staly nedílnou součástí standardní medicíny. Dokud tomu tak nebude, měli bychom hodně uvažovat, co je cennější – zda ideologická čistota vědecké medicíny nebo úleva, které se trpícímu člověku dostane třeba i v nějakém "duchařském" balení (mám dokonce podezření, že i tyhle čarovací rekvizity jsou zde pro úspěch léčby důležité). Myslím, že tohle jsou velmi vážné otázky, jejichž řešení metodou slona v porcelánu nemůže přinést mnoho dobrého. Ideální pole pro nepředpojatou skeptickou diskusi!

A nakonec ještě pár slov k "akci Vesmír". I mě zlobí většina úvodníků Ivana Havla, který se systematicky projevuje jako "přímluvce" všelijakých alternativ k přírodovědeckému názoru na svět, a který nikdy neřekne ani slůvko proti pavědám. Naštěstí však už Vesmír dlouho neotiskl žádný článek Z. Neubauera, které byly v tom směru nejhorší (mimochodem, z jeho rozhlasových vystoupení se zdá, že se tento bývalý dobrý molekulární biolog a mimořádně vzdělaný intelektuál stal otevřeným zastáncem těch nejhorších iracionálních bludů – škoda, přeškoda!). Nelze nevidět, že drtivá většina článků ve Vesmíru je opravdu vědeckých; to, že se tam v poslední době vede polemika mezi neodarwinistickými fundamentalisty a jejich kritiky (dokonce v ní zaznívají i hlasy nezakrytých kreacionistů!), není nic špatného – myslím, že je jen dobře, když se ostře nasvítí současné problémy a když věda dostane možnost ukázat, jak přesvědčivě umí obhájit svá stanoviska.

Co ve Vesmíru postrádám, jsou články seznamující např. s podstatou homeopatie a jiných tzv. "alternativních" léčebných metod a jejich nepředpojaté a fundované zhodnocení z vědeckého hlediska. To je výzva pro Sisyfy! Pišme nejen do našeho zpravodaje (tam přesvědčujme přesvědčené!), ale hlavně do Vesmíru – tam máme příležitost oslovit širší publikum a udělat kus dobré práce. Je ovšem třeba psát tyto články ve skutečně skeptickém a ne omezeně dogmatickém či propagandistickém duchu! Jak znám lidi z redakce Vesmíru, myslím, že takové příspěvky velmi rádi otisknou. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo snažit se o nějaké administrativní, ideologicky motivované zásahy proti tomuto časopisu.

 Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát