MENU:

ÚVOD

  

Návrat do rubriky Occamova BřitvaDISKUSE O STRUKTURALISMU A CÍLECH SISYFA
1.Prof. J.Heřt: Současný, poněkud zdeformovaný VESMÍR

 

2.Doc.V.Hořejší: Slovo do vlastních řad

 

3.Dr. J.Zrzavý: Přituhuje

 

4. Prof.J.Heřt: Replika na "Slovo do vlastních řad" V. Hořejšího

 

5. Doc.V.Hořejší: odpověď na dr.Zrzavého

 

6. Prof. J. Heřt: odpověď na dr.Zrzavého
6.

Odpověď dr. Heřta na článek RNDr. J.Zrzavého "Přituhuje"

 

Mou odpovědí na článek dr. Zrzavého, určený údajně pro zveřejnění ve Vesmíru, ale který už dnes volně cirkuluje mezi biology, je "otevření" mého dopisu, adresovaného původně redakci Vesmíru. Nechť si čtenáři jeho obsah porovnají s kritikou dr. Zrzavého. V dopise jsem citoval několik desítek různých tvrzení, podle mého názoru zcela mylných, která jsem vybral z článků ve Vesmíru z posledních let. Musím jen litovat, že dr. Zrzavý nechce se "zvídavým, prostoduchým a bigotním laikem" věcně diskutovat. Nebudu proto prostoduše vyvracet názory pisatelů ve Vesmíru, že vědecká hypotéza, testováním úspěšně falzifikovaná a vyvrácená, zůstává nadále pravdivou, že pravdu poznáváme zjevením, že proutkem chorobu zjistíme a dotykem vyléčíme, že genetický kód k ničemu není a že o tom, co ze zárodku vznikne, rozhoduje kosmická paměť a morfické rezonance. Kritika takových názorů, s jejichž šířením na stránkách vědeckého časopisu zřejmě dr. Zrzavý souhlasí, byla jádrem mého dopisu redakci. Je dobře si dopis přečíst, než jej začneme kritizovat.


Dr. Zrzavý se v článku "Přituhuje" zabývá otázkami obecnějšími. Především odmítá, zřejmě principiálně, v rámci postmoderní plurality a svobody, jakoukoli kritiku. Kritika, v mém případě dokonce původně neveřejná, je podle dr. Zrzavého cenzurou. Inu, ne každý chápe smysl slova cenzura, zřejmě ji nikdy nezažil. Já jsem si dovolil analyzovat některé články ve Vesmíru a ukázat, že některá tvrzení neodpovídají vědeckým poznatkům. Vytkl jsem to redakci a současně poslal na vědomí nadřízeným orgánům. Je to zločin? Vesmír je přece časopisem, který se tituluje jako Přírodovědecký časopis AV ČR. V tom případě je vedení Akademie věd ČR odpovědné za vědeckou úroveň časopisu, a já se domnívám, že jsem v demokratickém a svobodném státě oprávněn, jako člen vědecké obce i jako dlouholetý čtenář Vesmíru, upozornit na zkreslování informací. A můj návrh, aby redakční rada byla vybírána podle demokratických pravidel, třeba pravidelnými konkurzy, je podle mého názoru také návrhem legitimním, pokud je Vesmír časopisem Akademie věd.


Zajímavý je názor dr. Zrzavého, že čeští skeptici jsou nebezpeční proto, že se "věda prezentuje žebráním a fízlováním". Nerozumím. Je to formulace, která skutečně převyšuje můj nízký intelekt, ale snad nějak souvisí s tvrzením dr. Zrzavého, že jsme (čeští skeptici) "politováníhodní, když se cítíme být ohroženi existencí osob věřících na mimozemšťany". Neodpustím si použít další větu z úvodu článku dr. Zrzavého, že tu totiž někdo "některé otázky nechápe jaksi v celé šíři". Čeští skeptici totiž nejsou skupinou bigotně umanutých pochybovačů, ale hlásíme se k celosvětovému proudu skeptiků (mimochodem, slovo skepticizmus je všude na světě chápáno jako racionální kriticizmus), kteří si uvědomují obrovská rizika současného vzedmutí iracionality, zasahující celou spoolečnost včetně vědy a také medicíny. Jsme členy světové organizace CSICOP, sdružující tisíce vědců, kteří se snaží na tato rizika upozorňovat. V oficiálním časopise CSICOPu Skeptical Inquirer lze snadno zjistit, že mezi členy této organizace jsou vědci světového významu včetně mnoha nositelů Nobelových cen. Ti všichni se staví negativně k šíření pavědy.


Dr. Zrzavý zřejmě netuší, že názory strukturalistů, které jsem kritizoval, jsou totožné s hlavními argumenty, kterými podpírají a prosazují své discipliny homeopati, biotronici nebo rezonanční terapeuti. Ti všichni, řadící se k tzv. alternativní, resp. holistické nebo také kvantové medicině, vycházejí z módních, ale mylných představ o morfických polích a rezonancích, z kvantového indeterminizmu, chybně chápaného chaosu a na hlavu postaveného holizmu.

Dr. Zrzavý, jako nelékař, laik, pochopitelně neví, že rozšiřování takových metod znamená vážné ohrožení mnoha našich svedených pacientů, kteří zanedbají řádnou léčbu a umírají zbytečně. My jsme proto přesvědčeni, že je povinností vědecké obce hájit a šířit vědecké principy a poznatky a poukazovat na iracionální, pseudo- a pavědecké názory, čelit tlaku všemožných podvodníků a šarlatánů a dnešní masivní propagaci iracionality ve všch médiích.


Sisyfové samozřejmě respektují (v rámci postmoderní plurality) názory vědců, bohémsky povznesených nad naivní víru lidí v homeopatii, biotroniku nebo v mimozemšťany, ale snad by tato intelektuální elita nemusila (v rámci postmoderní plurality a tolerance) považovat ty, kdo se snaží občanům vysvětlit, co je pravdivým poznatkem a co omylem nebo podvodem, za politováníhodné primitivy. A je smutné, když si tento bohém přeje, aby se i v časopise, který vždy míval vysokou vědeckou úroveň, takové bludy volně šířily, a je nebezpečné, když hrubě okřikuje toho, kdo se odvážil na takové nedostatky Vesmíru poukázat.


Dr. Zrzavý ostře kritizuje metody, kterými chce Sisyfos svých cílů dosáhnout. Repliku ponechávám brněnským Sisyfům, kteří kritizované prohlášení publikovali, ale na závěr bych rád uvedl, pro poučení nepoučených, jaké jsou základní cíle Českého klubu skeptiků Sisyfos:

1. Šíření a obrana poznatků a výsledků současné vědy.
2. Podpora racionálního, kritického myšlení a seznamování veřejnosti s principy vědecké metody.
3. Obrana společnosti před šířením pavěd, iracionality a propagováním paranormálních jevů.
4. Usilovat, aby se vysoké školy, vědecké společnosti a instituce aktivně hlásily k odpovědnosti za obhajobu vědy a kritického myšlení a k naplňování bodů 1-3.
5. Výzkum sporných jevů a tvrzení.
6. Ochrana občanů před podvodnými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny a léčitelů.

 Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát